Daně 

Novinky z DPH [duben 2024]

Ministerstvo financí pracuje na novele zákona o DPH, která by měla vstoupit v účinnost 1. ledna 2025. Soudní dvůr Evropské unie se vyjádřil například k otázce, zda do definice pojmu „zábavní parky“ mohou spadat i dětské herny v obchodních centrech nebo jaká jsou pravidla pro opravu DPH, pokud plátce uplatnil vyšší daň, než mu umožňuje zákon. Více se dočtete v dubnových novinkách z DPH.

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025

Ministerstvo financí postupně vypořádává připomínky k návrhu novely zákona o DPH, která by měla být účinná od 1. ledna 2025, a připravuje konečné znění návrhu. Ten by mohl být vládě ČR předložen v dubnu. Již dnes je jasné, že ministerstvo financí nadále nepočítá s některými změnami v oblasti oprav daně z nedobytných pohledávek a zcela upustí od rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti na úklidové práce.

Judikatura SDEU

  • Případ C-606/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy popisuje pravidla pro opravu DPH, pokud plátce uplatnil daň vyšší, než jaká měla být aplikována dle zákona. Soudní dvůr blíže osvětlil roli bezdůvodného obohacení, které by mohlo vzniknout tím, že plátce daně v ceně plnění obdrží úhradu vyšší DPH od zákazníka a následně i od finančního úřadu v podobě vratky. Dle Soudního dvora by správce daně mohl při vzniku bezdůvodného obohacení výši vratky zamítnout, či alespoň omezit. Domníváme se, že daný případ by neměl mít velký vliv na praxi v ČR.
  • Soudní dvůr v rámci případu C-576/23 Elite Games posuzoval, zda snížená sazba daně, kterou směrnice o DPH umožňuje uplatnit na vstupné do zábavních parků, je aplikovatelná i na vstupné do dětských heren v obchodních centrech. SDEU uzavřel, že s ohledem na relativně úzkou definici pojmu “zábavní parky” nelze na vstupné do dětských heren sníženou sazbu daně uplatnit. Rozhodnutí Soudního dvora by mohlo přinést změny pro podnikatele provozující dětské herny v ČR.
  • V případu C‑122/23 Legafact se Soudní dvůr EU zabýval otázkou opožděného podání přihlášky k registraci k DPH po překročení registračního obratového limitu. Přiklonil se k tomu, že opožděné podání přihlášky může vést ke zpětné ztrátě statusu neplátce. Dotčená národní pravidla však byla poměrně specifická a dle našeho názoru je obtížné závěry daného soudního rozhodnutí přenést do prostředí české legislativy.
Novela zákona o DPH SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right