Daně 

Novinky z DPH [květen 2021]

Novela zákona o DPH, která má změnit pravidla pro zásilkové obchody se zbožím v rámci EU, zatím do Senátu nedoputovala. Do konce roku platí možnost osvobodit dovoz zboží souvisejícího s bojem proti pandemii. A seznámíme vás se čtyřmi zajímavými judikáty SDEU.

Novela zákona o DPH týkající se e-commerce pravidel

Novela zákona o DPH, která by měla od 1. 7. 2021 změnit pravidla pro zásilkové obchody se zbožím v rámci EU, stále nebyla předána Senátu k dalšímu jednání. Bylo vypracováno několik pozměňovacích návrhů týkajících se například změny sazby DPH u základních potravin (maso, pečivo apod.) či zvýšení limitu pro registraci k platbě DPH z 1 mil. Kč až na 2 mil. Kč. Další projednávání novely se očekává koncem května.

Osvobození dovozu zboží

Na úrovni EU byla prodloužena možnost osvobodit dovozy zboží pořizovaného za účelem boje proti pandemii koronaviru, a to až do konce roku 2021. Případné osvobození platí i pro dovozy do ČR, jak počátkem května potvrdilo GFŘ na svých webových stránkách.

Judikatura SDEU

  • Rozhodnutí SDEU ve věci C-935/19 Grupa Warzywna sp. z o.o. se týká sankce 20 % z hodnoty odpočtu DPH, který byl odběrateli v rámci daňové kontroly doměřen. Šlo o situaci, kdy DPH byla dodavatelem chybně uplatněna a uhrazena správci daně. Dle SDEU jde o neoprávněnou sankci odporující pravidlu proporcionality. Uvedené rozhodnutí by tak mohlo výrazným způsobem ovlivnit správní praxi v ČR.
  • SDEU vydal rozhodnutí ve věci C-703/19 J. K. týkající se otázky, jak odlišit restaurační služby od dodání potravin jako zboží. Uvedl, že jde o poskytnutí restaurační služby, pokud je společně s prodejem potravin spojena dostatečná úroveň podpůrných služeb umožňující okamžitou spotřebu a současně služby převládají prvku dodání potravin. Dle našeho názoru se tak soud vyhnul jakékoli prakticky uchopitelné odpovědi. Jediný jasný závěr SDEU vyřkl s ohledem na to, že prodej „s sebou“ je dodáním zboží, nicméně o tom pochybnosti v praxi nikdy příliš nebyly.
  • Rozhodnutí SDEU ve věci C‑844/19 technoRent vyzdvihuje roli národních soudů v případě otázky úročení nadměrného odpočtu daně neoprávněně zadržovaného správcem daně. Ukazuje se, že výši úroků není možné určit na bázi evropského práva, ale pouze prostřednictvím aplikace vnitrostátních předpisů. Jestliže úroky nebude možné určit v dostatečné úrovni, daňové subjekty mohou vyžadovat po státu náhradu škody.
  • Byl vydán názor generálního advokáta SDEU ve věci C‑80/20 Wilo Salmson France SAS popisující možnost refundování DPH, a to na základě faktury vystavené řádně až po několika letech po uskutečnění plnění. Generální advokát dospěl k překvapivému názoru, že daňový doklad může obsahovat pouze informace o poskytovateli, příjemci plnění a o předmětu plnění a dále už jen cenu a samostatně vyčíslenou DPH. Takový závěr, pokud bude aprobován Soudním dvorem EU, by mohl zasáhnout do výkladu zákona o DPH ve více směrech.
Koronavirus E-commerce Novela zákona o DPH SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021