Daně 

Novinky z DPH [leden 2023]

Generální finanční ředitelství zveřejnilo dvě zásadní informace, které se vztahují k aktuální novele zákona o DPH. Ministerstvo financí publikovalo ve svém zpravodaji novou metodiku pro promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení. A Soudní dvůr EU vydal důležitá rozhodnutí, kterým je třeba věnovat pozornost i v českém prostředí.

Informace finanční správy

Generální finanční ředitelství vydalo v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 1. 1. 2023 dvě stěžejní informace. V té první byla podrobně vysvětlena část novely, která přináší změnu limitu pro registraci jako plátce (tento limit byl novelou zvýšen z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Druhá informace velmi precizně popsala problematiku kontrolních hlášení, především otázku výzev k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení a otázku sankčního systému při nesplnění povinnosti podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení.

Ministerstvo financí současně aktualizovalo metodiku pro promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení. Nová metodika byla vydána ve Finančním zpravodaji číslo 18/2022.

 Judikatura SDEU

  • Režim pro třístranný obchod a podoba faktury

Vyšlo zcela zásadní rozhodnutí SDEU v případu C-247/21 Luxury Trust, týkající se zjednodušujícího režimu pro třístranný obchod. SDEU se vyjádřil k tomu, v jaké podobě musí vystavit fakturu prostřední osoba, aby mohlo být toto zjednodušení aplikováno. Dle SDEU musí faktura bezpodmínečně obsahovat vyjádření „daň odvede zákazník“ Absenci tohoto textu přitom nelze zhojit zpětně. Je tak nezbytné se postupu, který nové rozhodnutí SDEU vyžaduje, urychleně přizpůsobit.

  • Oprava daně chybně uvedené na dokladu

Další překvapivé rozhodnutí SDEU se váže k opravě částky DPH uváděné na dokladech v nesprávné vyšší sazbě. Ve věci C-378/21 P GmbH dovodil SDEU, že povinnost odvést takovou daň vůbec nevzniká, jde-li o doklad vystavený osobě nepovinné k dani. Z toho vyplývá, že směrnici EU o DPH ani nepřísluší určovat pravidla pro opravu chybně uvedené částky.

  • Rozdávání poukázek zaměstnancům

Rozhodnutí C-607/20 GE Aircraft Engine Services se týká bezúplatného rozdávání poukázek zaměstnancům v rámci zaměstnaneckého odměňovacího programu. Ačkoli jde o případ, v němž z pohledu daně z přidané hodnoty komentoval SDEU dnes již neplatná pravidla pro nakládání s poukazy, obsahuje i jisté nadčasové, a tedy stále použitelné argumenty pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně z nákupu poukázek určených pro zaměstnance.

  • Nárok na odpočet daně – podvodný článek v řetězci obchodníků

V případu C-596/21 Finanzamt M řešil SDEU otázku nároku na odpočet daně v případě nevědomé účasti na podvodu. Dovodil, že nárok na odpočet daně vůbec kupujícímu nevzniká, pokud by o podvodném jednání mohl vědět po zavedení a vyhodnocení účelných preventivních opatření. Přitom na tento závěr nemá vliv ani to, že podvodný článek řetězce obchodníků přiznal (a současně i uhradil) část daně a nepřiznání nároku na odpočet daně v plné výši je tak pro správce daně finančně výhodné.

  • Osvobození sociálních služeb poskytovaných přeshraničně

Vyšlo stanovisko generálního advokáta SDEU ve věci C‑620/21 MOMTRADE RUSE, týkající se osvobození při přeshraničním poskytování sociálních služeb. Ve svém rozboru dospěl k závěru, že o aplikaci osvobození těchto služeb rozhoduje legislativa toho členského státu EU, kde jsou služby spotřebovány konečným zákazníkem.

GFŘ SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right