Daně 

Novinky z DPH [leden 2024]

V aktuálních novinkách z oblasti daně z přidané hodnoty představujeme vybrané změny, jež přinesly nejnovější novely zákona o DPH s účinností od ledna 2024. Připomínáme například, které zboží a služby spadají do snížené 12% sazby nebo jakým způsobem byla upravena pravidla pro určení DUZP při dodání elektřiny, plynu či tepla. A nechybí ani nejnovější judikatura Soudního dvora Evropské unie.

Novely zákona o DPH

Od ledna 2024 je v České republice zavedena jediná snížená sazba daně ve výši 12 % na vybrané zboží/služby a nově aplikováno osvobození pro dodání knih a podobných publikací. V této oblasti byla vydána Informace GFŘ, která popisuje některé aspekty uplatnění správné sazby DPH (respektive osvobození od DPH). Informace jednoduše shrnuje text zákona a důvodové zprávy k němu a vyjasňuje i některé problematické otázky. Ty se týkají nejčastěji uplatnění sazby u dodávání či podávání nápojů. Například pokračující kojenecká výživa, ač má konzistenci tekutiny s vysokým obsahem vody připravené k bezprostřední konzumaci, má být i nadále pro účely zákona o DPH potravinou podléhající 12% sazbě DPH. Mléčné kávové nápoje by měly podléhat snížené sazbě DPH, na druhou stranu káva by měla podléhat standardní sazbě DPH bez ohledu na množství přidaného mléka. Sirupy, sypané čaje a zrnková káva budou rovněž spadat do snížené sazby daně.

Novela přinesla i limit pro uplatnění odpočtu DPH u pořízení osobních automobilů kategorie M1. V době redakční uzávěrky připravovalo Generální finanční ředitelství informaci, podle níž by v případě těchto typů automobilů, které jsou pronajaty formou finančního pronájmu, měl být limit aplikován jen na straně nájemce, nikoli u pronajímatele. Vydání této informace očekáváme v nejbližších dnech.

Samostatnou novelou účinnou od ledna 2024 byla přepracována pravidla pro určení DUZP při dodání elektřiny, plynu, tepla, chladu nebo dalších plnění poskytovaných za podmínek stanovených energetickým zákonem. Změna by se tak měla týkat pouze výrobců či distributorů těchto komodit. Novela jim umožní odvádět DPH později než dle dosud platných pravidel.

Judikatura SDEU

  • Rozhodnutí SDEU ve věci C-288/22 TP, týkající se zdanitelnosti výkonu funkce člena statutárního orgánu právnické osoby za odměnu, přineslo značné množství inovativních závěrů v oblasti postavení osoby povinné k dani a ekonomické činnosti z pohledu DPH. Kromě toho, že SDEU postavil výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby prakticky téměř vždy mimo předmět DPH (což může být vnímáno jako rozporné s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu ČR), vyjádřil se SDEU k obecnějším otázkám týkajícím se zdanitelnosti určité činnosti. Mezi kritéria zdanitelnosti zařadil například pravidelnost dosahované odměny, kterou osoba má získávat za svou činnost.
  • V případu C532/22 SC Westside Unicat SRL posuzoval SDEU určení místa plnění u nahrávání interaktivních videochatů studiem pro třetí osobu (která je pak živě streamuje). Soud dovodil, že tato služba není oprávněním ke vstupu na zábavní akce a že tak podléhá základnímu pravidlu pro určení místa plnění. Současně SDEU – nad rámec posuzované věci – určil, že pokud by šlo o službu v podobě oprávnění ke vstupu na zábavní akce, nebylo by místem plnění sídlo jejího poskytovatele.
Novela zákona o DPH GFŘ SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right