Daně 

Novinky z DPH [listopad 2020]

Co je nového ve světě DPH? SDEU ve svém rozsudku nepřipustil nárok na odpočet daně vyměřené z dovozu zboží, pokud dovozce nemá se zbožím právo nakládat jako vlastník. V Česku byla v souvislosti s koronavirovou pandemií přijata další opatření v oblasti DPH. A to není vše, mnohem více se dozvíte v aktuálních novinkách z DPH.

Opatření v oblasti DPH – COVID-19

V oblasti DPH byla přijata další opatření v souvislosti s bojem proti pandemii koronaviru. Byla prodloužena možnost osvobodit dovozy zboží pořizovaného za účelem boje proti pandemii koronaviru, a to do 30. 4. 2021. Důležitým opatřením, které by mělo ulevit plátcům DPH, je možnost uhradit nedoplatky na DPH vzniklé v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 až na konci roku 2020 bez povinnosti hradit úrok z prodlení.

Informace GFŘ k novele zákona o DPH účinné od 1. 9. 2020

 Generální finanční ředitelství vydalo informaci popisující většinu změn, kterých doznal zákon o DPH k 1. září 2020. Plátci tak dostávají potřebný popis nových pravidel platných pro mezinárodní obchod se zbožím. Mezi zásadní věci patří viditelná snaha akceptovat to, co k danému tématu obsahují Vysvětlivky Komise EU vydané koncem loňského roku.

KOOV – oprava daně u nedobytných pohledávek vzniklých z kompenzací při předčasném ukončování leasingových smluv

Na jednání Koordinačního výboru byl uzavřen příspěvek mezi GFŘ a KDP ČR, v rámci něhož bylo odsouhlaseno, že oprava daně u nedobytných pohledávek vzniklých z kompenzací při předčasném ukončování smluv (především leasingových smluv) je možná. Původní názor GFŘ, že tato oprava je v principu zakázána, tak byl překonán. Současně však GFŘ trvá na tom, že požadovaná výše kompenzace je samostatným plněním s DUZP ke dni, kdy byla smlouva ukončena, aniž by byla vzata v úvahu skutečnost, že požadovaná kompenzace je většinou v případě leasingových smluv redukována o výtěžek z prodeje zabaveného předmětu leasingu.

KOOV  ̶  uplatňování DPH u kompenzace za nespotřebovaný materiál

V rámci Koordinačního výboru byl předložen nový příspěvek řešící specifika smluvní povinnosti dodavatele zboží předzásobit se surovinami pro jeho výrobu s tím, že odběratel mu naopak musí kompenzovat hodnotu surovin (sníženou o případný výtěžek z jejich prodeje), pokud neodebere výrobky dle předpokladů. Diskutované možnosti řešení se prozatím pohybují ve velmi širokém rozmezí:  kompenzace je mimo předmět DPH / jde o zdanitelnou úplatu za samostatnou službu / jde o úplatu zahrnovanou do základu daně za prodej výrobků, případně za prodej surovin.

Judikatura SDEU

  • C-621/19 Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.

SDEU v rámci tohoto judikátu nepřipustil nárok na odpočet daně vyměřené z dovozu zboží, pokud dovozce nemá se zbožím právo nakládat jako vlastník a náklady na dovoz nejsou zahrnuté v ceně konkrétních plnění dovozce nebo obecně v ceně jeho produktů. Těžko tak může být uplatňován dosavadní běžný přístup v praxi, kdy plátce poskytující práce na zboží byl určen jako dovozce zboží, uhradil z jeho celní hodnoty příslušnou DPH a uplatnil nárok na její odpočet. Rozhodnutí SDEU považujeme za zcela zásadní.

  • C‑593/19 SK Telecom – názor generálního advokáta SDEU

Generální advokát SDEU se v tomto případě vyjadřoval obecně ke konceptu pravidla skutečné spotřeby služeb, které byly poskytnuty společností ze třetí země konečným spotřebitelům s rezidentstvím rovněž ve třetí zemi. V jeho stanovisku spatřujeme jistý názorový posun oproti předchozí judikatuře SDEU, který by mohl ovlivnit i postupy dle zákona o DPH (pravidlo skutečné spotřeby bylo do zákona o DPH částečně implementováno v oblasti B2B služeb).

  • C-335/19 E. Sp. z o.o. Sp. k.

 Tento judikát jednoznačně potvrzuje nesprávnost pravidel pro opravu daně v případě nedobytných pohledávek dle §46 zákona o DPH. SDEU v něm mimo jiné považuje podmínku, že dlužník musí být v okamžiku poskytování původního plnění registrovaný k DPH, za nelegitimní, neboť neodpovídá pravidlům dle směrnice EU o DPH. Přitom právě takovou podmínku lze v zákoně o DPH nalézt.

COVID-19 GFŘ SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021