Daně 

Novinky z DPH [prosinec 2021 – leden 2022]

V návaznosti na rozhodnutí ministryně financí ohledně vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH vydalo Generální finanční ředitelství upřesňující dodatek. Ten se týká povinností příjemce ohledně způsobu uvádění informací v podávané žádosti o prominutí daně. Dalšími novinkami z oblasti daní jsou kupříkladu změna pravidel pro uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu či uzavření některých koordinačních výborů. Více informací o tom, co se v nedávné době událo ve světě daní, najdete v našem pravidelném souhrnu.

Novela zákona o DPH – zdravotnické prostředky

V souvislosti se změnou metodiky při určování sazby daně v případě dodávek zdravotnických prostředků lze přepokládat, že některá dodání zboží podléhající dosud 15% sazbě daně by nově od ledna 2022 mohla být předmětem 21% sazby daně. S ohledem na ambivalentní znění zákona o DPH bude mít na uvedenou problematiku primární vliv to, jaký postoj k dané problematice zaujme Finanční správa ČR.

Osvobození/prominutí v souvislosti s covidem-19

Bylo prodlouženo osvobození od cla/DPH u dovozů zboží rozdávaného zdarma v boji proti covidu-19 (aplikované prakticky už od samého počátku pandemie), a to o další půlrok až do 30. 6. 2022. Naopak již nedošlo k dalšímu prodloužení prominutí DPH z dodání respirátorů a filtračních masek. Od ledna 2022 je tak nezbytné při dodání, pořízení z JČS nebo při dovozu tohoto zboží uplatnit DPH.

Dodatek k Informaci GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH

Generální finanční ředitelství upřesnilo, že v případě dodání elektřiny/plynu, která podléhají režimu přenesení daňové povinnosti a z nichž byla na základě rozhodnutí ministryně financí prominuta DPH, je příjemce plnění povinen jejich hodnotu uvádět nejen na řádku 26, ale dokonce i na řádku 51 ve sloupci „plný nárok na odpočet daně“. Tento doplněk by měli reflektovat ti, kteří postupovali podle původního znění Informace.

Pravidla pro uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu

Od 1. ledna 2022 se mění pravidla pro uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu. Jde například o povinnost zdanění přijatých záloh či o zatížení části přepravy do třetích zemí daní z přidané hodnoty. Generální finanční ředitelství vydalo Informaci, která daná pravidla podrobněji komentuje.

Uzavřené koordinační výbory

Koordinační výbor týkající poskytnutí práva stavby byl uzavřen. Konkrétně bylo ujednáno, že stavební plat není nutné zdaňovat celý jednorázově hned na počátku poskytnutí práva stavby, ale je možné zdaňovat jej postupně tak, jak je hrazen. Uvedený princip ze zákona o DPH přímo nevyplývá.

V dalším uzavřeném koordinačním výboru byla popsána situace, kdy výrobce dodá léky distributorovi, který je následně dodá zdravotním zařízením, jimž tyto léky proplácí zdravotní pojišťovny. Bylo ujednáno, že následné nepřímé bonusy hrazené výrobcem léků zdravotní pojišťovně mohou být použity ke snížení DPH odvedené výrobcem. Uvedené však platí pouze v případě, kdy se nepodaří identifikovat žádnou službu, kterou by výrobci poskytovala příslušná zdravotní pojišťovna.

Krácení nároku na odpočet daně poměrným koeficientem

Rozhodnutím 4 Afs 130/2021-59 ve věci Českého rozhlasu shledal NSS možným, aby správce daně za situace, kdy plátce nedodá potřebné údaje pro stanovení poměru mezi ekonomickou a neekonomickou činností, vyšel z veřejně dostupné zprávy o hospodaření plátce za předmětné období. Z daných údajů pak lze poměrný koeficient určit na bázi hodnoty státních dotací a celkových dosažených výnosů. Názor NSS vyplňuje mezeru zákona o DPH, který takový postup nepopisuje.

Judikatura SDEU

  • Neidentifikovaný dodavatel a nárok na odpočet daně

V případu C-154/20 Kemwater ProChemie s. r. o. vyjádřil soudní dvůr názor, že jestliže skutečný dodavatel není známý a není nijak možné zjistit jeho daňový status, musí být nárok na odpočet daně odepřen. To platí, aniž je správce daně povinen prokazovat absenci dobré víry, že odběratel nevěděl a ani nemohl vědět, že se účastní případného daňového podvodu.

  • Nákup drahé reklamy

SDEU popsal v případu C-334/20 Amper Metal, který se týkal daně u velmi drahé reklamy, pravidla nárokování odpočtu daně. Vyplývá z nich, že důležitá je v principu jen objektivní věcná souvislost s ekonomickou činností objednatele, naopak na překážku vysoká cena reklamy není. Dle názoru soudu nevadí dokonce ani to, že na tržby objednatele neměla požadovaný vliv.

  • Podoba faktury pro účely DPH

V případu C‑156/20 Zipvit SDEU odmítl nárok na odpočet daně u zdanitelného plnění, jestliže se dodavatel choval, jako kdyby šlo o plnění osvobozené. Uvedené rozhodnutí může mít vliv rovněž na výklad pravidel pro nárok na odpočet u plnění, za něž příjemce plnění nic nehradí, případně hradí jen část ceny.

  • Nárok na odpočet daně a registrace k DPH

V rámci rozhodnutí C-358/20 Promexor Trade uvedl SDEU, že nelze bránit v nároku na odpočet daně jen proto, že osoba povinná k dani není registrována k DPH. Registraci dle SDEU nemůže zabránit skutečnost, že člen statutárního orgánu žadatele je společníkem jiné společnosti, vůči níž je vedeno insolvenční řízení.

Daně v nemovitostech GFŘ SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right