Daně 

Novinky z DPH [srpen–září 2020]

Quick fixes (tzv. rychlé záplaty), které upravují některá pravidla pro přeshraniční transakce v rámci Evropské unie, vstupují od září v platnost. Soudní dvůr Evropské unie rozhodl ve třech zajímavých případech. Více se dozvíte v aktuálních novinkách z oblasti DPH.

Novely zákona o DPH

Od 1. září 2020 se po dlouhých prodlevách v legislativním procesu změní pravidla pro intrakomunitární obchodování se zbožím, a to na základě tzv. quick fixes novely zákona o DPH. Další  legislativní změny v oblasti daně z přidané hodnoty se očekávají až k 1. 7. 2021, kdy by se měly významně modifikovat postupy při prodeji zboží finálním zákazníkům a zavést zcela nové povinnosti pro tzv. internetové platformy.

Připravovaný pokyn GFŘ

Generální finanční ředitelství v současné době pracuje na informaci, která by měla popsat vybrané aspekty uplatnění nových pravidel zákona o DPH platných od 1. 9. 2020. Materiál by tak měl přiblížit tzv. pravidla quick fixes a okomentovat i změny, které byly do zákona o DPH zapracovány nad jejich rámec (osvobození vývozu zboží, pravidla pro přemístění zboží apod.).

Jednání Koordinačního výboru GFŘ a KDP ČR

Počátkem září proběhly předběžné diskuze v rámci Koordinačního výboru mezi Generálním finančním ředitelstvím a Komorou daňových poradců ČR. Diskutovalo se uplatnění pravidla pro převod podniku v případě dodání pronajaté nemovitosti, oprava DPH u nedobytných pohledávek či možnost uplatnění nároku na odpočet daně u plnění, která souvisí se zbožím určeným na vývoz. Pohled Generálního finančního ředitelství je vždy striktnější než u předkladatelů jednotlivých navrhovaných příspěvků. Další kolo jednání proběhne pravděpodobně v listopadu 2021.

Judikatura SDEU

  • C‑215/19 Veronsaajien

Rozhodnutí C‑215/19 Veronsaajien ilustruje složitost problematiky uplatnění DPH u služeb hostingu serverů (pronájem speciálních chlazených a odvětrávaných skříní pro uložení a zapojení serveru včetně jejich monitoringu). Dle SDEU nelze takovou službu osvobodit jako nájem nemovitosti a místo plnění se neřídí dle místa, kde se nachází nemovitost. Jak však sám SDEU podotýká, jeho závěry nemusí platit vždy, mělo by záležet na infrastruktuře, v níž se serverové skříně nacházejí.

  • C‑374/19 HF

V judikátu C‑374/19 HF popsal SDEU dopady zmařených investic na nárok na odpočet daně na vstupu a upozornil na to, že některé kategorie zmařených investic mohou mít odlišný režim. Nedomníváme se však, že by dané rozhodnutí mělo výrazně ovlivnit pohled na zmařené investice v ČR, spor v daném případu byl do značné míry specifický.

  • C-665/19 BAKATI

Generální advokát SDEU v případu C-665/19 BAKATI rozvedl svůj pohled na to, v jakém případě může být vracena DPH v případě zboží koupeného v EU a vyvezeného do třetích zemí v osobních zavazadlech. Domníváme se, že příslušný názor odpovídá do značné míry tomu, jak je vrácení daně upraveno českým zákonem o DPH.

Daně v nemovitostech Novela zákona o DPH GFŘ SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right