Daně 

Novinky z DPH [únor 2022]

Měla by podléhat náhrada výdajů za srážky plateb zaměstnancům v exekuci dani z přidané hodnoty? Jak nahlížet na zpětné leasingy z pohledu DPH? Měly by se služby, které obce poskytují provozovatelům kolektivních systémů v souvislosti se subdodávkami sběru odpadu, danit? Na tyto otázky hledá odpovědi Koordinační výbor KDP ČR a GFŘ.

Exekuce a srážky ze mzdy

Od ledna 2022 je zaměstnavatelům, kteří odvádí na základě exekučních příkazů srážky plateb zaměstnancům, přiznána zákonná náhrada výdajů. Generální finanční ředitelství (GFŘ) v rámci Koordinačního výboru mezi Komorou daňových poradců ČR (KDP ČR) a GFŘ vydalo předběžné vyjádření, že tato náhrada podléhá dani z přidané hodnoty. Dle našeho názoru existují argumenty pro závěr opačný. Příspěvek zatím nebyl uzavřen.

Zpětné leasingy

V současné době je připravován k následnému projednání příspěvek na Koordinační výbor KDP ČR a GFŘ týkající se posouzení charakteru zpětného leasingu z pohledu DPH. Překladatelé navrhují, že by za obecných předpokladů zmíněných v příspěvku nemělo jít o dodání zboží a jeho zpětný pronájem dodavateli. Dle předkladatelů by mělo jít o poskytnutí služby (lze vyrozumět, že by pravděpodobně mohlo jít o určitou formu financování). U návrhu lze předběžně vysledovat společný konsensus zúčastněných.

Obce a provozovatelé kolektivních odpadových systémů

Na Koordinační výbor KDP ČR a GFŘ byl předložen příspěvek zabývající se zdanitelností služeb, které obce poskytují provozovatelům kolektivních systémů v souvislosti se subdodávkami sběru odpadu. Předkladatel dovozuje, že obce by měly přijaté platby zdanit. Takový závěr by měl významný dopad na obce, neboť v současnosti z příslušných plateb DPH neodvádí.

Judikatura SDEU

  • Předběžná vyšetření pro lázeňské pobyty

V případu C-513/20 Termas Sulfurosas de Alcafache posuzoval Soudní dvůr otázku, jaké služby mohou být natolik úzce související s osvobozenou zdravotní péčí, že je rovněž možné na ně aplikovat osvobození od DPH. Popis pravidel je poměrně konkrétní, a proto by mohl přinést další sjednocení přístupu v praxi.

  • Pokuty za parkování

Ve svém rozhodnutí ve věci C-90/20 Apcoa Parking Danmark SDEU definitivně potvrdil DPH režim pokut za nedodržení povinností zákazníkem. V obecné rovině se ukazuje, že Soudní dvůr nedává příliš prostor pro to, aby fakturované smluvní sankce či kompenzace mohly být mimo předmět daně.

  • DUZP a nárok na odpočet daně

V rámci rozhodnutí C-9/20 Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße popsal Soudní dvůr, jak je nezbytné přistupovat k časovým souvislostem mezi odvodem DPH na výstupu a uplatněním nároku na její odpočet. Nepředpokládáme, že by toto rozhodnutí mělo dopady na stávající praxi.

Daně v nemovitostech GFŘ SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right