Daně 

Novinky z DPH [únor 2024]

Finanční správa vydala informaci k aplikaci nároku na odpočet daně v případě osobních automobilů typu M1. V připomínkovém řízení se aktuálně nachází novela zákona o DPH, která by měla mimo jiné měnit pravidla pro registraci osob povinných k dani jako plátce. A Soudní dvůr EU řešil například otázku, kdo je povinen odvést DPH uvedenou na podvodně vystavené falešné faktuře. Více se dozvíte v článku.

Novely zákona o DPH

Finanční správa vydala koncem ledna informaci k aplikaci limitu nároku na odpočet daně v případě osobních automobilů typu M1 od 1. ledna 2024. Přestože do informace nebyly zapracovány odpovědi na řadu sporných otázek, byl alespoň vyjasněn dopad limitu u automobilů, které jsou pronajaty formou finančního pronájmu. U nich by měl být limit aplikován jen na straně nájemce, nikoli u pronajímatele. Současně informace potvrzuje, že i pokud plátce nemůže uplatnit plný nárok na odpočet daně, je následný prodej automobilu uskutečněný tímto plátcem běžně zatížen daní z přidané hodnoty.

Ministerstvo financí zveřejnilo první návrh novely zákona o DPH, která by měla být účinná od 1. ledna 2025. Měla by být zcela přepracována pravidla pro registraci osob povinných k dani jako plátce, přitom k současnému limitu 2 mil. Kč by měl být přidán druhý (navazující) limit 100 000 eur. Dále by novela měla výrazně změnit způsob určení lhůty pro opravu základu daně a její prodloužení až na sedm let. V oblasti nedobytných pohledávek by měl zákon o DPH obsahovat zcela nové situace, kdy bude DPH věřiteli vrácena, novela například předpokládá úpravu pro snížení základu daně u bagatelních pohledávek do 10 000 Kč. V oblasti nároku na odpočet daně by mělo dojít ke zkrácení lhůty pro jeho uplatnění na dobu cca dvou let. Při neuhrazení po dobu 6 měsíců ode dne splatnosti by dlužník automaticky ztrácel nárok na odpočet daně (s možností jej znovu uplatnit po uhrazení). Novela je předmětem připomínkového řízení a pravděpodobně dozná mnoha změn.

Judikatura SDEU

  • V případu C537/22 Global Ink Trade rozhodoval Soudní dvůr o možnosti uplatnit nárok na odpočet daně v situaci, kdy vznikly pochybnosti ohledně skutečné totožnosti dodavatele zboží. Navíc deklarovaný dodavatel nesplnil své daňové povinnosti. Soudní dvůr určil, že pro uplatnění sporného nároku na odpočet daně by bylo nutné, aby odběratel jednal s řádnou péčí. To znamená, že je na něm, aby přijal veškerá opatření, která je možné rozumně vyžadovat, a existují-li náznaky daňového úniku, lze od něj očekávat zvýšenou obezřetnost. Domníváme se, že dané rozhodnutí významně vybočuje z řady aktuálních rozhodnutí Soudního dvora v oblasti uplatňování nároku na odpočet daně.
  • V rozhodnutí ve věci C-442/22 P sp. z o.o. řešil Soudní dvůr, kdo je povinen odvést DPH uvedenou na podvodně vystavené falešné faktuře. Tu vystavil zaměstnanec společnosti bez jejího vědomí. Soudní dvůr dovodil, že tato povinnost může stíhat zaměstnavatele, jestliže neprokáže řádnou péči, která po něm mohla být rozumně vyžadována ke kontrole jednání zaměstnance. Dané rozhodnutí může být pro praxi velmi důležité.
Novela zákona o DPH SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right