Daně 

Novinky z DPH [září 2021]

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o DPH, která mění pravidla pro zásilkový obchod se zbožím. Ministerstvo financí znovu prodloužilo prominutí DPH při dodávce respirátorů. A Soudní dvůr EU vydal rozhodnutí, které může vést ke změnám v praktickém přístupu k prodeji prodloužených záruk v ČR. Nejen o tom se dočtete v aktuálních novinkách z DPH.

Novela zákona o DPH týkající se e-commerce pravidel

Dne 14. září byla v Poslanecké sněmovně konečně schválena novela zákona o DPH měnící mimo jiné pravidla pro zásilkový obchod se zbožím. Pokud novelu podepíše prezident ČR, měla by být neprodleně vyhlášena ve Sbírce zákonů.

Prominutí DPH u dodání respirátorů

Došlo k dalšímu prodloužení prominutí DPH v případě dodání respirátorů, a to až do 31. 10. 2021. Prominutí opět dopadá nejen na dodání, ale i na intrakomunitární pořízení či dovoz tohoto zboží.

Pohled NSS na tzv. majetek vytvořený vlastní činností

Ve svém nedávném rozhodnutí ve věci 2 Afs 232/2020-70 odmítl Nejvyšší správní soud pohled Generálního finančního ředitelství na problematiku vzniku majetku vytvořeného vlastní činností. Na rozdíl od GFŘ dovodil NSS, že by takový majetek mohl vzniknout i tehdy, dojde-li k dodání stavby na klíč jediným dodavatelem.

Ručení a platba na nezveřejněný účet optikou rozhodnutí NSS

V případu 2 Afs 382/2019-33 dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že při úhradě za zdanitelné plnění na účet dodavatele, který nebyl zveřejněn správcem daně, nevzniká automaticky ručení za DPH příjemci plnění. Dle názoru soudu je nezbytné testovat dobrou víru příjemce plnění, tj. zda věděl nebo vědět měl a mohl, že DPH nebude dodavatelem uhrazena. Závěr soudu je v rozporu s běžnou praxí Finanční správy ČR.

Judikatura SDEU

Prodloužené záruky pohledem SDEU

Soudní dvůr EU v případu C‑695/19 Rádio Popular komentoval zprostředkování prodloužených záruk na zboží. V dané situaci byla při prodeji zboží kupujícímu nabízena možnost uzavření smlouvy mezi pojišťovnou a kupujícím. Prodávajícím zboží byla vybrána od zákazníka odměna za prodlouženou záruku. SDEU takto vybírané peníze označil za úplatu za osvobozené plnění (zprostředkování pojištění), jejíž celá hodnota musí vstoupit do výpočtu koeficientu pro krácení odpočtu daně na vstupu. Domníváme se, že dané rozhodnutí může vést ke změnám v praktickém přístupu k prodeji prodloužených záruk v ČR.

Podoba faktury pro účely DPH

V případu C‑156/20 Zipvit analyzuje generální advokát SDEU to, za jakých okolností vzniká nárok na odpočet daně příjemci zdanitelného plnění a jakou podobu musí mít pro dané účely faktura vystavená jeho poskytovatelem. Pohled generálního advokáta by mohl vnést světlo do pravidel pro nárok na odpočet u plnění, za něž příjemce plnění nic nehradí (případně hradí jen část ceny).

Novela zákona o DPH SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021