Daně 

Nový návrh novely daňového řádu. Jaké změny přináší?

Poté, co se v Poslanecké sněmovně nepodařilo najít většinu pro schválení původního návrhu novely daňového řádu, byl předložen velice rychle přepracovaný návrh. Ten do značné míry kopíruje návrh původní, v několika podstatných detailech se ale liší.

Návrh byl předložen tak, aby mohl být schválen již v prvním čtení s předpokládanou účinností novely od 1. ledna 2021. O průběhu legislativního procesu vás budeme informovat. Níže se nachází souhrn nejdůležitějších změn.

Co zůstává v novém návrhu zachováno?

  •  Zavedení portálu MOJE daně

Zůstává plánovaná elektronizace finanční správy v souvislosti se zavedením portálu MOJE daně, jehož cílem je především usnadnění komunikace se správcem daně a snížení administrativní náročnosti.

  • Změna systému a snížení sankcí

Novelou dochází k revizi systému sankcí v daňovém řádu a současně novela výrazně snižuje úrokové sazby (úroku z prodlení, úroku z posečkané částky), a to až na polovinu základní hodnoty.

  • Záloha na nadměrný odpočet

Institut zálohy na nadměrný odpočet umožňuje dílčí výplatu nárokovaného daňového odpočtu, a správcem daně tak bude zadržována pouze ta část odpočtu, o které má pochybnosti.

  • Změna kontrolních postupů

Novela daňového řádu zjednodušuje pro správce daně proces zahájení a ukončení daňové kontroly. Umožňuje tak správci daně vést daňovou kontrolu do určité míry „korespondenční“ formou. Zároveň dává správci daně možnost přejít z postupu k odstranění pochybností do daňové kontroly kdykoliv.

 V čem se nový návrh liší?

  •  Vypuštění faktického prodloužení lhůty pro vrácení daňových odpočtů

V novém návrhu již není obsaženo prodloužení lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů ze 30 dní na 45 dní, které bylo v původním návrhu jednou z nejvíce diskutovaných změn. Tato otázka je podstatná zejména pro plátce DPH, kterým se tedy neprodlouží lhůta pro vracení nadměrného odpočtu. S touto změnou souvisí také úprava institutu zálohy na daňový odpočet. Nárok na zálohu by měl být dle nového návrhu posuzován až v průběhu daňové kontroly, případně postupu k odstranění pochybností, nikoliv před jejich zahájením, jako tomu bylo v původním návrhu.

  • Zachování toleranční lhůty

Součástí původního návrhu bylo vypuštění tzv. toleranční lhůty. Tu nový návrh ponechává v současné délce pěti dní pro podání daňových tvrzení a u pozdní úhrady pak dochází ke zkrácení tolerance z původních čtyř pracovních dní na tři kalendářní dny.

  • Zahájení daňové kontroly pouhým oznámením

V novém návrhu sice zůstává zachována možnost zahájení daňové kontroly pouhým doručením oznámení, ale nový návrh pamatuje i na situaci, kdy správce daně bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o zahájení daňové kontroly nezačne fakticky vykonávat kontrolní činnost, kdy pak v takovém případě nedojde k přerušení lhůty pro stanovení daně.

  • Další změny

Mezi další důležité změny v novém návrhu patří zejména zavedení možnosti prominout pokutu za opožděné podání tvrzení, stanovení daňových formulářů formou vyhlášky a vypuštění pravidla, podle kterého se při výpočtu úroku z prodlení zohledňují pouze reálně existující přeplatky (tzv. vykusování).

Daňový řád dReport zpravodaj
COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových programů zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Vláda schválila nové programy z řady COVID na pomoc firmám a podnikatelům s odstraněním či zmírněním následků způsobených koronavirovou pandemií. Podniky mohou získat příspěvek na nájem až 50 procent, pokud jim majitel sníží nájemné o 30 procent. Další pomoc má formu záruk za úvěry. Na ty je vyčleněno 150 miliard korun a může na ně dosáhnout až 150 000 podnikatelů. Vláda si od těchto opatření slibuje, že pomocí tzv. pákového efektu se na podporu podniků uvolní až 500 mld. Kč. 

25. 5. 2020
Daně 

Smluvní volnost při zaměstnávání cizinců

Dočasná nezaměstnanost, převedení na jinou práci, neplacené volno. Mnohdy zapomenutá ustanovení zákoníku práce byli zaměstnavatelé nuceni s ohledem na současnou situaci opět oprášit. Zaměstnanci nechtějí přijít o práci, a proto obě strany hledají vzájemně vyhovující řešení. Smluvní volnost v mezích zákoníku práce má však své hranice i v zákonu o pobytu cizinců. Pojďme si shrnout, na co je potřeba myslet při úpravě pracovních poměrů cizinců, kteří zde pobývají za účelem výkonu práce. 

25. 5. 2020