Daně 

Nový návrh novely daňového řádu. Jaké změny přináší?

Poté, co se v Poslanecké sněmovně nepodařilo najít většinu pro schválení původního návrhu novely daňového řádu, byl předložen velice rychle přepracovaný návrh. Ten do značné míry kopíruje návrh původní, v několika podstatných detailech se ale liší.

Návrh byl předložen tak, aby mohl být schválen již v prvním čtení s předpokládanou účinností novely od 1. ledna 2021. O průběhu legislativního procesu vás budeme informovat. Níže se nachází souhrn nejdůležitějších změn.

Co zůstává v novém návrhu zachováno?

  •  Zavedení portálu MOJE daně

Zůstává plánovaná elektronizace finanční správy v souvislosti se zavedením portálu MOJE daně, jehož cílem je především usnadnění komunikace se správcem daně a snížení administrativní náročnosti.

  • Změna systému a snížení sankcí

Novelou dochází k revizi systému sankcí v daňovém řádu a současně novela výrazně snižuje úrokové sazby (úroku z prodlení, úroku z posečkané částky), a to až na polovinu základní hodnoty.

  • Záloha na nadměrný odpočet

Institut zálohy na nadměrný odpočet umožňuje dílčí výplatu nárokovaného daňového odpočtu, a správcem daně tak bude zadržována pouze ta část odpočtu, o které má pochybnosti.

  • Změna kontrolních postupů

Novela daňového řádu zjednodušuje pro správce daně proces zahájení a ukončení daňové kontroly. Umožňuje tak správci daně vést daňovou kontrolu do určité míry „korespondenční“ formou. Zároveň dává správci daně možnost přejít z postupu k odstranění pochybností do daňové kontroly kdykoliv.

 V čem se nový návrh liší?

  •  Vypuštění faktického prodloužení lhůty pro vrácení daňových odpočtů

V novém návrhu již není obsaženo prodloužení lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů ze 30 dní na 45 dní, které bylo v původním návrhu jednou z nejvíce diskutovaných změn. Tato otázka je podstatná zejména pro plátce DPH, kterým se tedy neprodlouží lhůta pro vracení nadměrného odpočtu. S touto změnou souvisí také úprava institutu zálohy na daňový odpočet. Nárok na zálohu by měl být dle nového návrhu posuzován až v průběhu daňové kontroly, případně postupu k odstranění pochybností, nikoliv před jejich zahájením, jako tomu bylo v původním návrhu.

  • Zachování toleranční lhůty

Součástí původního návrhu bylo vypuštění tzv. toleranční lhůty. Tu nový návrh ponechává v současné délce pěti dní pro podání daňových tvrzení a u pozdní úhrady pak dochází ke zkrácení tolerance z původních čtyř pracovních dní na tři kalendářní dny.

  • Zahájení daňové kontroly pouhým oznámením

V novém návrhu sice zůstává zachována možnost zahájení daňové kontroly pouhým doručením oznámení, ale nový návrh pamatuje i na situaci, kdy správce daně bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o zahájení daňové kontroly nezačne fakticky vykonávat kontrolní činnost, kdy pak v takovém případě nedojde k přerušení lhůty pro stanovení daně.

  • Další změny

Mezi další důležité změny v novém návrhu patří zejména zavedení možnosti prominout pokutu za opožděné podání tvrzení, stanovení daňových formulářů formou vyhlášky a vypuštění pravidla, podle kterého se při výpočtu úroku z prodlení zohledňují pouze reálně existující přeplatky (tzv. vykusování).

Daňový řád dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right