Daně 

Nový pokyn k promíjení daňových sankcí přináší posuzování věcné stránky doměrku

Daňový řád umožňuje promíjení penále, úroků z prodlení a úroku z posečkané částky a pokuty za opožděné tvrzení. Po splnění základních předpokladů, kterými jsou formální předpoklady a dobrá daňová morálka, se samotné promíjení odvíjí od splnění meritorních podmínek.

Těmi jsou podle daňového řádu v případě penále součinnost daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední a v případě úroků a pokuty existence ospravedlnitelného důvodu. Dále se posuzují ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládající tvrdost. Výše prominuté částky se pak může snižovat podle kritéria četnosti porušování povinností při správě daní.

Tyto podmínky stanovené zákonem jsou pak detailněji upraveny pokynem Generálního finančního ředitelství. Stávající pokyn GFŘ-D-47 bude od února 2023 nahrazen novým pokynem GFŘ-D-58, který zavádí jednu důležitou změnu.

V rámci posuzování žádostí o promíjení bude správce daně nově nejdříve zkoumat věcnou stránku doměrku (tedy zdrojové jednání), který vedl ke vzniku příslušenství daně, tedy penále, úroků nebo pokuty. Nový pokyn vychází z judikatury Nejvyššího správního soudu a stanoví, že správce daně je v rámci posuzování rozsahu prominutí příslušenství daně oprávněn zohlednit při rozhodování také povahu, intenzitu či jiné okolnosti zdrojového jednání, které vznik příslušenství vyvolalo.

Významnost této změny lze nejlépe demonstrovat na příkladu penále. Doposud se posuzovala v zásadě jen součinnost během daňové kontroly, a pokud daňový subjekt spolupracoval, promíjení penále se přiznávalo. Nově se ale správce daně bude muset zabývat i věcnými důvody, které k doměrku vedly, a již jen na základě jejich posouzení bude moci promíjení zamítnout či ponížit. Pokyn také uvádí příklady situací, kdy se zřejmě tímto způsobem bude postupovat, a to doměření daně z důvodu zneužití práva, daňového zastírání či vědomá účast na daňovém podvodu. Tím spíš bude nutné věnovat již v daňové kontrole pozornost právní kvalifikaci doměrku. Jde však o pouhé příklady a teprve praxe ukáže, jak moc široce se tato nová podmínka bude vykládat.

Sankce Daňový řád GFŘ dReport zpravodaj Správce daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right