Daně 

Nový pokyn pro převodní ceny a český překlad aktualizované Směrnice OECD

Generální finanční ředitelství („GFŘ“) vydalo nový Pokyn D–34 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky. Tento pokyn nahrazuje dosavadní Pokyn D-332. Zároveň s novým pokynem byl ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 5/2019 uveřejněn také český překlad Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy ve verzi Směrnice z roku 2017.

Cílem Pokynu D-34 je zajištění jednotného postupu při stanovování základu daně ovlivněného transakcemi mezi sdruženými podniky, a to jak ze strany Finanční správy ČR, tak ze strany daňových subjektů. Nový pokyn proto oproti svému předchůdci detailněji rozebírá např. následující témata:

  • Skutečné jednání stran versus smluvní ujednání
  • Funkční a riziková analýza, včetně např. typologie funkčních profilů, pojednání o klíčové roli „value drivers“ typických pro dané odvětví, problematiky právního versus ekonomického vlastnictví nehmotných aktiv či vysvětlení rozdílu mezi funkcí a činností
  • Doporučení, jak postupovat při provádění srovnávací analýzy, např. včetně výčtu nejčastěji se vyskytujících kvantitativních kritérií nebo doporučení ohledně přístupu k aktualizaci analýzy
  • Přehled metod pro zjištění převodních cen, včetně komentářů k jejich praktické aplikaci

Jaké situace mohou nastat aneb úvahy z praxe

GFŘ do nového pokynu zapracovalo i několik úvah, které jsou dle naší zkušenosti často uplatňovány správci daně při daňových kontrolách. Jednou z takových úvah je např. pojednání o tom, že v rámci obchodních vztahů mezi spojenými osobami existují i transakce, které nejsou explicitně smluvně zachyceny, není o nich účtováno, ale přesto reálně existují. Jde např. o tzv. příkaz mateřské společnosti, kterým je myšleno ovlivnění nezávislé transakce spojeným podnikem. Může se jednat o situaci, kdy mateřská společnost např. nařídí dceřiné společnosti realizovat prodej zboží externím zákazníkům za ceny nižší než obvyklé (např. s odůvodněním, že tím skupina jako celek získává určitý benefit).

Pokud by se jednalo o prodej zboží spojeným osobám, bude se správce daně v rámci daňové kontroly snažit za pomoci aplikace ustanovení §23 odst. 7 ZDP dovodit rozdíl mezi jím zkonstruovanou referenční cenou a cenou zjištěnou a následně upravit (zvýšit) základ daně společnosti o zjištěný rozdíl.

Pokud se ale jedná o prodej zboží externím subjektům, je situace pro správce daně zdánlivě složitější, protože se jedná o nezávislou transakci (tzn. nelze přímo aplikovat postup podle §23 odst. 7 ZDP). V takovém případě ale správce daně může použít výše uvedenou konstrukci příkazu mateřské společnosti a rozdíl mezi referenční cenou a cenou zjištěnou přičíst právě této transakci. Následně správce daně uzavře, že cena v této transakci (ve formě kompenzace ve prospěch dceřiné společnosti) měla být stanovena ve výši zjištěného rozdílu, a zvýší odpovídajícím způsobem základ daně společnosti.

Výše uvedený příklad postupu správce daně, stejně jako samotné vydání nového Pokynu D–34 dokládá, že česká daňová správa bedlivě sleduje mezinárodní vývoj v oblasti převodních cen a neváhá v rámci své kontrolní činnosti aplikovat i velmi sofistikované postupy.

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

GFŘ dReport zpravodaj Správce daně
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění

Představitelé USA a Francie se dohodli na kompromisu pro výběr daně z digitálních služeb ve Francii. Australská finanční správa se zaměřuje na správnost zdanění mezinárodních transakcí, které zahrnují nehmotný majetek. Korejský nejvyšší soud potvrdil, že kterýkoli zahraniční veřejný subjekt kolektivního investování (veřejný fond) může být podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uznán jako rezident a skutečný vlastník příjmů plynoucích z korejského zdroje. SDEU rozhodl, že nizozemský požadavek na vrácení srážkové daně z dividend nerezidentské finanční investiční instituci může představovat porušení práva EU. Nizozemský nejvyšší soud určil, že fond sám o sobě nemůže podat žádost o vrácení srážkové daně z dividend, protože podle nizozemského práva nemá právní subjektivitu. Nizozemský nejvyšší soud rozhodl ve prospěch finanční správy, že příjem v podobě zahraniční dividendy odvozené z držby významného podílu podléhá v Nizozemsku srážkové dani. Ruské ministerstvo financí vydalo pokyn, ve kterém vysvětluje, jak aplikovat pravidla smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Francií a Ruskem pro výplatu dividend. 

21. 2. 2020
Daně 

Firmy mohou využít změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů dle evropské směrnice

Od 1. ledna 2020 platí v EU novela směrnice o DPH, která přináší mimo jiné změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů. Ta se týká plátců daně, kteří uskutečňují dodání zboží svým odběratelům do konsignačních skladů umístěných v jiných členských státech EU. Česká republika zatím nedotáhla implementační proces evropské směrnice do konce, a tak je v současné době na samotných plátcích daně, zda se jí budou řídit, nebo zda setrvají u v ČR dosud platných pravidel. 

20. 2. 2020