Daně 

Pátá výzva programu Obnovitelné zdroje energie

Pátá výzva programu Obnovitelné zdroje energie je zaměřena na podporu projektů využívajících k výrobě a distribuci energie obnovitelné zdroje energie. Mezi podporované aktivity patří například výstavba větrných elektráren, instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel, instalace solárních termických systémů, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren či vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny.

 • Kdo může o dotaci žádat:
  • Malé a střední podniky
 • Na co se dotace vztahuje:
  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého hmotného majetku
 • Výše dotace na jeden projekt:
  • 500 tis. Kč – do výše plánované alokace dané aktivity
 • Míra podpory na jeden projekt:
  • Maximálně 50–80 % způsobilých výdajů pro malé podniky, dle typu aktivity
  • Maximálně 45–70 % způsobilých výdajů pro střední podniky, dle typu aktivity
 • Příjem žádostí:
  • 2. září 2019 – 31. března 2020

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Článek je součástí zpravodaje dReport – srpen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Obnovitelné zdroje energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [únor 2020]

Představitelé USA a Francie se dohodli na kompromisu pro výběr daně z digitálních služeb ve Francii. Australská finanční správa se zaměřuje na správnost zdanění mezinárodních transakcí, které zahrnují nehmotný majetek. Korejský nejvyšší soud potvrdil, že kterýkoli zahraniční veřejný subjekt kolektivního investování (veřejný fond) může být podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uznán jako rezident a skutečný vlastník příjmů plynoucích z korejského zdroje. SDEU rozhodl, že nizozemský požadavek na vrácení srážkové daně z dividend nerezidentské finanční investiční instituci může představovat porušení práva EU. Nejen o tom se dočtete v novinkách z oblasti mezinárodního zdanění. 

21. 2. 2020
Daně 

Firmy mohou využít změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů dle evropské směrnice

Od 1. ledna 2020 platí v EU novela směrnice o DPH, která přináší mimo jiné změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů. Ta se týká plátců daně, kteří uskutečňují dodání zboží svým odběratelům do konsignačních skladů umístěných v jiných členských státech EU. Česká republika zatím nedotáhla implementační proces evropské směrnice do konce, a tak je v současné době na samotných plátcích daně, zda se jí budou řídit, nebo zda setrvají u v ČR dosud platných pravidel. 

20. 2. 2020