Poradenství 

Podmínky cestování ukrajinských občanů do České republiky

Příjezd a povinnosti po vstupu na území České republiky a souvislost s novým zákonem „Lex Ukrajina“. Shrnuli jsme základní instrukce k pobytu v České republice.

Důležité upozornění: Text pravidelně aktualizujeme. Údaje obsažené v tomto článku se vztahují k informacím poskytnutým k 2. 5. 2022 (12 hod.).

The English version is available here.
Стаття доступна українською мовою

Jak mohu vstoupit na území České republiky?

Na území ČR je možné vstoupit na základě bezvízového styku. Ke vstupu je třeba předložit ukrajinský biometrický pas, pokud ale nejste držiteli biometrického pasu, je potřeba si s sebou vzít všechny dostupné dokumenty prokazující vaši totožnost. Dále je nutné si zajistit zdravotní pojištění alespoň na prvních několik týdnů pro nezbytnou a neodkladnou péči. Od 25. 2. 2022 se omezení a povinnosti související s covidem-19 nevztahují na občany Ukrajiny. Maximální délka bezvízového pobytu je 90 dní v období 180 dní.

V současné době jsou oba zastupitelské úřady ČR na Ukrajině (v Kyjevě a Lvově) uzavřeny, a proto není možné si z Ukrajiny zažádat o žádná víza či povolení k pobytu. Vládní migrační programy pro Ukrajinu byly také dočasně pozastaveny. Držitelé ukrajinského pasu si nemohou ani zažádat o žádný typ víza či povolení k pobytu v jiné zemi než na Ukrajině, pokud nejsou držiteli dlouhodobého či trvalého povolení k pobytu v dané zemi. Z území ČR také není možné zažádat si o žádný standardní typ víza nebo povolení k pobytu.

Byla mi schválena žádost – co mám dělat?

Pokud vám byla schválena žádost o povolení k pobytu, ale nebylo možné vydat DV/R vízum na zastupitelském úřadě ČR na Ukrajině, doporučujeme přicestovat do ČR v rámci bezvízového styku a dokončit imigrační proces přímo v ČR. Pokud vám byla schválena žádost o vízum, ale nebylo možné vydat vízum na zastupitelském úřadě ČR na Ukrajině, obraťte se prosím na webové stránky zastupitelského úřadu ČR nebo Ministerstva zahraničí ČR, kde najdete informace o tom, který jiný zastupitelský úřad v jiném státě vízum vydá.

Jaké jsou mé povinnosti po příjezdu do ČR?

Do 3 dnů od příjezdu do ČR je povinná registrace na Cizinecké policii ČR. K registraci si přineste svůj cestovní doklad či jiné/další dokumenty o vaší identifikaci a doklad o zdravotním pojištění. Pokud máte doklad o budoucí ubytovací adrese na území ČR, přineste ho také. Po registraci obdržíte ihned na místě hraniční průvodku s razítkem CP ČR. Povinnost registrace se vztahuje i na cizince, kteří přicestují do ČR na základě vízového štítku. Počínaje 2. květnem 2022 je také nutné hlásit změnu místa pobytu na území ČR do 3 dnů.

Jak zlegalizuji svůj pobyt v ČR?

Od 22. 3. 2022 vydává Ministerstvo vnitra ČR (Odbor azylové a migrační politiky) a Policie České republiky (Cizinecká policie) v Krajských asistenčních centrech pomoci pro uprchlíky oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany. Více informací najdete v našem článku Lex Ukrajina.

Občanům Ukrajiny pobývajícím na území ČR na základě výjezdního víza / standardního víza / povolení k pobytu, které by v následujících 14 dnech vypršelo a není možné si jej prodloužit, anebo se jedná o vzdáleného rodinného příslušníka, od 22. 3. 2022 vydává Ministerstvo vnitra ČR (Odbor azylové a migrační politiky) na základě osobně podané žádosti víza za účelem strpění.

Požaduje se:

 • formulář žádosti;
 • kolky v hodnotě 300 Kč;
 • fotografie (3,5 x 4,5 cm);
 • platný cestovní doklad nebo jiný identifikační dokument (bude vrácen ihned po podání žádosti – pokud nebude předložen, nelze garantovat vyřízení žádosti a udělení víza na místě);
 • doklady prokazující existenci překážky, která brání vycestovat z území České republiky.

Jak budu zdravotně pojištěn na území ČR?

Cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana, se v období 30 dnů přede dnem udělení víza a následně poté považuje pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb za pojištěnce veřejného zdravotního pojištění. Cizinec se musí po vystavení víza dostavit na jakoukoliv pobočku VZP a vyzvednout si potvrzení o pojištění (náhradní průkaz pojištěnce). V případě, že osoba potřebuje neodkladnou péči dříve, než potvrzení získá, doporučujeme prokázat se ve zdravotnickém zařízení alespoň platným cestovním dokladem a přiděleným vízem. Více informací najdete v našem článku Lex Ukrajina.

Cizinec, kterému bylo od 22. 3. 2022 uděleno vízum za účelem strpění, není účastníkem veřejného zdravotního systému a musí si tedy zajistit pojištění vlastní, případně o zařazení do veřejného zdravotního systému zažádat.

Co jsou asistenční centra?

Po České republice fungují Krajská asistenční centra pomoci pro uprchlíky před válkou na Ukrajině. Na jednom místě lze tak vyřídit všechny výše uvedené úkony:

 • přihlášení na Cizineckou policii,
 • žádost o vízum za účelem dočasné ochrany u Odboru azylové a migrační politiky,
 • vyřízení zdravotního pojištění s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Na místě jsou k dispozici tlumočníci, kteří pomáhají lidem projít všechna stanoviště. V Asistenčním centru se rovněž nachází Český červený kříž pro drobná ošetření nebo poskytnutí kontaktu na příslušnou nemocnici a nacházejí se v něm nabídky s bydlením. Seznam Asistenčních center je dostupný na webových stránkách MV ČR.

Mohu v ČR pracovat?

Cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana, se pro účely zaměstnání a pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem (tj. má volný přístup na trh práce dle § 98 zákona o zaměstnanosti) a může se stát uchazečem o zaměstnání. Více informací najdete v našem článku Lex Ukrajina.

Cizinci, na které se nevztahuje Lex Ukrajina, nemohou pracovat bez povolení k zaměstnání vydaného místně příslušným úřadem práce. Je možné požádat o povolení k zaměstnání na základě volného pracovního místa oznámeného českým zaměstnavatelem (neprovádí se test trhu práce) a na základě uzavřené pracovní smlouvy.

Žádost o povolení k zaměstnání by měla obsahovat:

 • formulář žádosti;
 • kolek v hodnotě 500 Kč;
 • platný cestovní doklad (bude vrácen ihned po podání žádosti);
 • pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s českým zaměstnavatelem v originále;
 • doklad osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání (pokud je vyžadován) v originále a s úředním českým překladem;
 • hlášenku volného pracovního místa (vyplněnou zaměstnavatelem);
 • výpis z obchodního rejstříku českého zaměstnavatele.

Zaměstnavatelé, kteří by rádi zaměstnali ukrajinské uprchlíky, mohou kontaktovat místní pobočku ÚP a požádat o předvýběr vhodných uchazečů. Vznik veřejně dostupné evidence všech ukrajinských uchazečů není v plánu, a to s ohledem na ochranu osobních dat.

Budu moci prodloužit standardní vízum / povolení k pobytu v České republice?

 Ano, je možné prodloužit vízum nebo povolení k pobytu za standardním účelem (např. modrá karta, zaměstnanecká karta, rodinné vízum, podnikatelské vízum) dle standardního procesu prodloužení na Odboru azylové a migrační politiky MV ČR. O prodloužení povolení k pobytu lze požádat až 120 dnů před ukončením platnosti i bez osobní přítomnosti na OAMP.

Co když je mým příbuzným občan EU žijící v České republice?

Je možné si zažádat o přechodné povolení k pobytu blízkého či vzdáleného rodinného příslušníka občana EU ve standardním imigračním procesu.

Sledujte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Pomoc Ukrajině Imigrace dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right