Daně 

Podpořte přechod na nízkouhlíkovou energetiku prostřednictvím veřejné podpory

Ceny za elektrickou energii a plyn trápí nejen domácnosti, ale také mnoho tuzemských podnikatelů a firem. S ohledem na značný růst cen energií podnikatelé hledají cesty, jak snížit spotřebu energií. Další významnou nákladovou položkou českých podniků jsou materiálové náklady. Významnou cestou, jak uspořit značné prostředky v této nákladové kategorii, je příprava strategie v oblasti cirkulární ekonomiky a využití druhotných surovin.

Jako atraktivní forma podpory výše uvedených aktivit se stává financování prostřednictvím veřejných prostředků. V oblasti soukromého sektoru se můžeme setkat s více programy, které poskytují podporu na aktivity snižující spotřebu energií, dekarbonizaci průmyslových podniků a využívání druhotných surovin.

Podpora státu směřovaná do cirkulární ekonomiky, nízkouhlíkové energetiky a čistších technologií představuje pro firmy příležitost pro investice do nových a efektivnějších technologií či možnost docílit značných úspor, konkurenčního zvýhodnění či lepšího přehledu o své spotřebě v konkrétních oblastech. Výhodou veřejné podpory je také možnost dosáhnout svých obchodních cílů významně rychleji, a pomoci tak dané společnosti k jejímu růstu. Jednotlivé dotační programy se zaměřují například na investice do technologií pro zpracování druhotných surovin, zateplení budov, výměnu zdroje vytápění, klimatizace, osvětlení nebo také na modernizace výrobních technologií či investice do pořízení fotovoltaických systémů a dalších obnovitelných zdrojů energie.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

OP TAK poskytuje příležitosti podpory chytré energetiky, cirkulární ekonomiky nebo hospodaření s vodou a podporuje podniky všech velikostí, které realizují své projekty na celém území ČR ovšem mimo hlavní město Prahu.

 • Udržitelné hospodaření s vodou
 • Oběhové hospodářství
 • Obnovitelné zdroje energie – vtlačení biometanu a malé vodní elektrárny
 • Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny
 • Úspory energie

Modernizační fond

Prostřednictvím Modernizačního fondu mohou podniky získat finance na modernizaci energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie zařízení spadajících do systému EU ETS. Podpořena může být například rekonstrukce či náhrada starého zdroje energie za nový, čistý zdroj či výstavba fotovoltaických elektráren.

 • Výzva RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice
 • HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií
 • ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání
 • ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS

Operační program spravedlivá transformace

Program je zaměřen na podporu méně rozvinutých oblastí v rámci Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a podporuje mimo jiné investice do zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie či na rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění.

Pokud vás zajímají bližší informace k možnostem dotační podpory, neváhejte nás kontaktovat.  Ze zkušenosti víme, že příprava žádostí o podporu u obdobných projektů může být velice náročná. Aby dotace měla pro žadatele maximální přínos, musí být příprava projektu žadatelem strategicky uchopena. Tým Deloitte má v této oblasti rozsáhlé zkušenosti. Rádi vám pomůžeme s návrhem vhodných dotačních zdrojů, s přípravou žádosti o podporu i s následnou administrací vašeho projektu.

Článek vyšel dne 13. října 2023 na webu www.rup2023.cz.

Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v energetice

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v energetice
OP TAK Úspory energie Obnovitelné zdroje energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right