Daně 

Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v energetice

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila parametry 1. veřejné soutěže v programu THÉTA 2. Program podporuje aplikovaný výzkum a inovace v oblasti energetiky a bezprostředně navazuje na program THÉTA.

Program je zaměřen na transformaci a modernizaci energetického sektoru, a to jak přípravou inovativních technologií, technických řešení a přístupů uplatnitelných v energetice v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, tak i tvorbou analýz pro rozhodování v energetice a zkvalitnění regulatorního rámce. Podpora těchto činností napomůže k dosažení klimaticko-energetických cílů v rámci závazků ČR.

V rámci veřejné soutěže jsou otevřeny celkem 3 podprogramy:

 • Podprogram 1Výzkum ve veřejném zájmu se zaměřením na dekarbonizaci, decentralizaci, digitalizaci a demokratizaci v energetice z pohledu veřejného zájmu. Návrhy projektů by měly vycházet z potřeb veřejné správy a nabízet výstupy/výsledky využitelné při tvorbě metodik, strategických a koncepčních dokumentů či regulatorních rámců. Intenzita podpory činí až 90 %z celkových způsobilých nákladů projektu s maximální výší podpory 10 mil. Kč.
 • Podprogram 2Energetické technologie pro konkurenceschopnost se zaměřením na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR. Intenzita podpory činí až 60 % z celkových způsobilých nákladů s neomezenou maximální výší podpory.
 • Podprogram 3Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky se zaměřením na technologie a řešení nacházející se v nižším stupni technologické připravenosti (TRL, typicky 3 až 5), kde se tak primárně neočekává rychlá uplatnitelnost výsledků v praxi.

Intenzita podpory činí až 85 % z celkových způsobilých nákladů s neomezenou maximální výší podpory.

Kdo může o dotaci žádat?

 • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky a výzkumné organizace.
 • Projekty lze realizovat na celém území ČR včetně území Prahy.

Jaké výdaje lze podpořit?

 • Osobní náklady
 • Náklady na subdodávky
 • Ostatní přímé náklady
 • Nepřímé náklady

Termíny a lhůty:

 • Příjem návrhů projektů: 14. 9. 2023 – 27. 10. 2023
 • Zahájení realizace projektu: květen–červenec 2024
 • Ukončení realizace projektu: do prosince 2031
 • Délka realizace projektu: v rozmezí 48–90 měsíců dle podprogramu
 • Druh soutěže: kolová (tj. rozhoduje kvalita projektu, nikoliv termín podání)

Podpořte přechod na nízkouhlíkovou energetiku prostřednictvím veřejné podpory

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Podpořte přechod na nízkouhlíkovou energetiku prostřednictvím veřejné podpory
Energetika Technologická agentura ČR Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right