COVID-19  Daně 

Přístup OECD k posouzení mezinárodních daňových aspektů v návaznosti na COVID-19 opatření

V návaznosti na opatření, která v mnoha státech zavedly vlády s cílem omezit šíření pandemie COVID-19 (zejména se jedná o omezení pohybu osob a z toho vyplývající výkon práce a podnikatelské činnosti „dálkově“), vydává OECD sérii doporučení, jak k situaci přistupovat. V rámci toho zveřejnila také manuál, jak by měly státy přistupovat k těmto (doposud) bezprecedentním opatřením z pohledu vybrané problematiky mezinárodního zdanění.

I když některé státy již na danou situaci reagovaly vydáním různých pokynů nebo směrnic, případně i uzavřením dvou nebo i vícestranných mezistátních dohod, jedná se ze strany OECD o snahu sjednotit přístup, a manuál by měl být jakýmsi výkladovým vodítkem. V České republice zatím žádná informace nebo pokyny ze strany finanční správy k této problematice vydány nebyly, manuál OECD je tak pro daňové poplatníky v této oblasti zatím jediným vodítkem, jak přistupovat k posouzení některých situací (s odkazem na příslušné články modelové smlouvy a výkladového komentáře).

Konkrétně se jedná o posouzení podmínek vzniku stálé provozovny z titulu stálého místa nebo závislého zástupce v případech, kdy zaměstnanci zahraničního podniku v důsledku aktuální situace zůstávají a pracují na dálku ze státu, kde pobývají (tzv. home-office). Na výkladu stávajících ustanovení dovozuje OECD, že pokud daný režim takto nefunguje běžně, mimořádná opatření kvůli pandemii COVID-19 by neměla vést k výkladu, že dojde k naplnění podmínek (protože není splněn aspekt trvalosti/obvyklosti, jedná se o mimořádná a nahodilá opatření). V případě, že existují – zejména vnitrostátní – limity pro posouzení splnění podmínek (zejména časové, např. při posuzování službové stálé provozovny nebo stavebně-montážního projektu aj.), vyzývá OECD státy, aby jasně stanovily, jak danou situaci prakticky řešit.

OECD v manuálu dále uvádí, jak nahlížet za daných okolností na výklad konceptu místa skutečného vedení, pokud z důvodu mimořádných opatření funguje vedení společnosti z různých států. A v neposlední řadě také manuál zmiňuje (včetně konkrétního přístupu některých zemí), jak zohlednit stávající situaci při určení daňového rezidentství u fyzických osob a práva na zdanění příjmů ze zaměstnání.

I když je manuál OECD cenným vodítkem, je nutné brát v potaz, že česká finanční správa zatím nijak na přístup k výkladu konceptů mezinárodního zdanění nereagovala a nemusí se tak s přístupem a doporučením OECD plně ztotožňovat. Vždy je potřeba zohlednit konkrétní situaci – zejména pokud se jedná o stát, se kterým Česká republika nemá uzavřenou dohodu o zamezení dvojímu zdanění.

COVID-19 OECD Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj
COVID-19  Deloitte živě 

Známé osobnosti o vzdělávání v karanténě: Online výuka ukázala své limity, ale i příležitosti pro příště

Být rodičem v době koronaviru rozhodně nebylo snadné. Opatření, v rámci kterých byly ze dne na den uzavřeny všechny školy, zásadním způsobem narušila každodenní program nejen dětí školou povinných, ale také jejich rodičů. Na našem posledním webcastu „Deloitte for Schools“ jsme se zeptali členky představenstva České spořitelny Daniely Peškové, kardiologa Josefa Veselky, novináře Jindřicha Šídla či bývalého guvernéra ČNB Miroslava Singera na to, jak uplynulé měsíce hodnotí, a jestli by v online školním režimu dokázali pokračovat i nadále. 

29. 5. 2020
COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových programů zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Vláda schválila nové programy z řady COVID na pomoc firmám a podnikatelům s odstraněním či zmírněním následků způsobených koronavirovou pandemií. Podniky mohou získat příspěvek na nájem až 50 procent, pokud jim majitel sníží nájemné o 30 procent. Další pomoc má formu záruk za úvěry. Na ty je vyčleněno 150 miliard korun a může na ně dosáhnout až 150 000 podnikatelů. Vláda si od těchto opatření slibuje, že pomocí tzv. pákového efektu se na podporu podniků uvolní až 500 mld. Kč. 

25. 5. 2020