Daně 

Přiznání k dani z příjmů právnických osob: pokročilá témata

Ve kterých oblastech se obvykle chybuje při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob? Čtěte v článku Přiznání k dani z příjmů právnických osob - pokročilá témata.

Z důvodu kladných ohlasů na náš předchozí článek jsme se rozhodli upozornit na několik dalších oblastí, ve kterých se obvykle chybuje při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob. Tato oblast bude také diskutována v rámci našeho online webcastu 5. června 2018.

  1. Zásoby a jejich daňová uznatelnost

Inventarizace by měla sloužit jako  prostředek pro správné vyhodnocení daňové uznatelnosti jednotlivých situací, které u zásob mohou nastat. Vedle poměrně známých titulů úbytku zásob (např. prodej), které bývají obvykle daňově uznatelným nákladem (dále jen „DUN“), nastává celá řada situací, které vyžadují hlubší znalost dané problematiky.

Darování zásob

Pokud se rozhodnete některé zásoby darovat, takto vzniklý náklad je z principu daňově neuznatelným nákladem (dále jen „DNN“). Výjimkou jsou pouze propagační předměty splňující zákonné podmínky, mj. musí se jednat o reklamní předmět se vstupní cenou nižší než 500 Kč bez DPH za kus.

Manka a škody

Až na výjimky se jedná o DNN. Rádi bychom ale upozornili na definici „škody“, která pro účely zákona o daních z příjmů představuje něco jiného, než bychom si obvykle pod tímto pojmem představili, a která je zásadní pro posouzení daného případu. Škoda mj. představuje takové znehodnocení, které vedlo k vyřazení majetku, tj. nejedná se např. o drobné poškození zboží, které je následně opraveno.

V případě, že vaše společnost eviduje zásoby, u kterých přirozeně dochází k jejich úbytku (např. sesychání, odpařování atd.), doporučujeme začít uvažovat o nastavení si interní „normy přirozeného úbytku“. Pakliže budete schopni tuto normu obhájit před správcem daně, do její výše může být příslušný úbytek DUN.

Odcizil-li vám někdo zásoby, i tak můžete v některých případech daný náklad ošetřit jako DUN. Např. pokud budete mít protokol od policie, že se jednalo o neznámého pachatele, popř. pokud budete mít související výnos (ať už od pachatele nebo od pojišťovny).

Likvidovali jste v průběhu roku zásoby? K prokázání daňové uznatelnosti tohoto nákladu je nezbytně nutné disponovat likvidačním protokolem, který má dle ZDP pevně dané náležitosti.

Občas vám škodu může způsobit i příroda. Pokud se bude jednat o tzv. živelní pohromu, související náklad je DUN. Pozor, ne všechny projevy přírody lze kategorizovat jako živelní pohromu. Odfoukl vám část zásob vítr? O živelní pohromu se jedná pouze za předpokladu, že rychlost tohoto větru byla více než 75 km/h.

Další variantou mohou být záměny. Pokud skladník využil jeden (snadno zaměnitelný) druh zásoby s jiným druhem zásoby, a vy následně při inventarizaci identifikuje přebytky na jednom druhu a manko na druhém druhu, v odůvodněných případech lze využít institutu „záměny“ a vzájemně kompenzovat přebytek s úbytkem.

V neposlední řadě bychom rádi upozornili, že na rozdíl od „staré“ úpravy zákona o DPH, kdy se u mank upravovala výše odpočtu v běžném zdaňovacím období, podle aktuálního znění zákona je u zničených, ztracených či odcizených zásob zboží nutné upravit výši odpočtu, který byl nárokován v některém z předchozích přiznání k DPH.

  1. Majetek

S novelou zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) od 1. 7. 2017 došlo v textu zákona k doplnění nenápadného slova „nejméně“ do počtu měsíců, po které ZDP definuje dobu odpisování nehmotného majetku (např. software se po novu odepisuje nejméně 36 měsíců). Potenciální prodloužení doby odpisování je aplikovatelné jen pro společnosti s hospodářským rokem začínajícím po novele ZDP, ti s kalendářním rokem (tj. od ledna do prosince) ho využijí až pro daňové přiznání za kalendářní rok 2018.

  1. Pronájem vs. leasing

Většina společností již dovede rozlišovat mezi operativním a finančním pronájmem (leasingem) a je si vědoma i souvisejících daňových konsekvencí obou režimů. Od 1. 7. 2017 navíc bylo začleněno omezení, že předmětem finančního leasingu nemůže být nehmotný majetek a hmotný majetek vyloučený z odpisování.

Jako problematická se také jeví oblast technického zhodnocení provedeného nájemcem na pronajatém majetku. Vždy byste měli myslet na daňové konsekvence a neomezovat se pouze na právní posouzení daných smluv. V případě, že např. jako nájemce ukončíte nájemní smlouvu, technické zhodnocení neodstraníte a od pronajímatele nedostanete žádnou náhradu za vynaložené výdaje, zůstatková cena se nenávratně stane daňově neuznatelným nákladem. Je tedy nutné myslet na daňové dopady, které mohou nastat až celou řadu let po uzavření smlouvy již v době jejího uzavírání.

  1. Marketing a dary

Na tomto místě bychom chtěli upozornit na důsledné rozlišování mezi dary a sponzoringem – každý má totiž opačný režim daňového posouzení.

Pokud se rozhodnete cokoli darovat, je vaší povinností být schopni ustát důkazní břemeno v případě daňové kontroly. Pokud jste např. na dětském dnu rozdávali vzorky nebo propagační předměty vaší společnosti, určitě se vám bude hodit mj. fotodokumentace z akce prokazující, že si dané předměty neodnesli např. vaši zaměstnanci (zde by byl daňový režim jiný).

Rozhodnete-li se vaše prodeje marketingově podpořit např. reklamou v televizi a její cena je vyšší než 60 tis. Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok, bylo by chybou účtovat o daném nákladu jednorázově, z pohledu ZDP se jedná o dlouhodobý majetek, jehož pořizovací cenu dostanete do nákladů prostřednictvím daňových odpisů.

  1. Investiční pobídky

Pokud je vaše společnost v režimu investičních pobídek, měli byste věnovat zvýšenou pozornost nastavení převodních cen v rámci skupiny tak, aby tyto ceny splňovaly kritérium tzv. tržní ceny (arm’s length principle).

Jelikož se jedná o dodatečnou výhodou v podobě veřejné podpory, je tento benefit vykoupen i celou řadou povinností. Mj. je nutné maximalizovat všechny odpočty od základu daně (tj. uplatnění ztráty, odpočtu na výzkum a vývoj a odpočtu na podporu odborného vzdělávání), maximalizovat odpisy a daňové opravné položky k pohledávkám.

  1. Odpočet na výzkum a vývoj

Za posledních pár let výrazně narostl počet daňových kontrol zaměřených na odpočet na výzkum a vývoj. Nikdy nezapomínejte, že Projektová dokumentace je sice prospektivním dokumentem hledícím do budoucnosti, nicméně nedodržení (i formálních) požadavků na její obsah a její nepodepsání před zahájením vývojových činností vede podle aktuální praxe finančních úřadů k vyloučení celého odpočtu z daňového přiznání a k aplikaci všech sankcí, umožněných Daňovým řádem.

Vedle toho musíte též disponovat přehlednou a prokazatelnou oddělenou nákladovou evidencí (účtování na syntetické účty není dostačující). V neposlední řadě se vám při obhajování činností, které jste vyhodnotili jako výzkumné či vývojové, může hodit Znalecký posudek od nezávislého znaleckého institutu. Nejedná se sice o zákonný požadavek, ale na základě současné praxe daňových kontrol ho silně doporučujeme.

  1. Opravné položky k pohledávkám

V současné době můžete stále evidovat pohledávky, ke kterým se tvoří opravné položky podle „starého“ režimu, a ty, jejichž tvorba následuje aktuální pravidla daná zákonem o rezervách. S příchodem nového občanského zákoníku došlo také ke zkrácení doby promlčení pohledávky. Pokud se vám stane, že je vaše pohledávka již promlčená, opravnou položku (a to ani částečnou) k ní již nevytvoříte. Vaše právní oddělení by tedy mělo důsledně sledovat mj. i období promlčení pohledávek.

  1. Výdaje související s držbou podílu v dceřiné společnosti

Obdrželi jste dividendy od dceřiné společnosti, které v daňovém přiznání ošetřujete jako osvobozený příjem? Pak byste neměli opomenout také revizi na straně nákladů, jelikož všechny přímé náklady (např. úroky z úvěrů a půjček) i nepřímé náklady (např. část nákladů na zaměstnance) jsou DNN. Navíc, pokud nebudete schopni prokázat, že výše nepřímých nákladů je nižší než 5 % z hodnoty přijatých dividend, DNN se stává právě uvedená hodnota. Částečným paradoxem zde je, že ZDP vás donutí tuto úpravu provést i za situace, kdy vaše dceřiná společnost je v likvidaci a příjem v podobě dividend nemůžete osvobodit (budete tak mít zdanitelný výnos a související DNN).

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky

Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right