Daně 

Prodloužení účinnosti některých předpisů veřejné podpory

Evropská komise prodloužila účinnost několika předpisů týkajících se veřejné podpory. Důvodem bylo hrozící pozbytí jejich účinnosti na konci letošního roku.

Jedná se například o následující předpisy:

  • Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020.
  • Pokyny ke státní podpoře investic v rámci rizikového financování.
  • Sdělení Komise – Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020.
  • Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále též „GBER“).
  • Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

V souvislosti s těmito úpravami a s cílem zmírnit dopady pandemie Evropská komise rovněž upravila předpisy týkající se podniků v obtížích a podmínky zákazu přemístění v rámci regionální investiční podpory. V oblasti poskytování podpory podnikům v obtížích, která je zakázána, došlo k úpravě, kdy je způsobilým podnikem ten, který se stane podnikem v obtížích v důsledku pandemie, a to v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021. V oblasti zákazu přemístění, k němuž se podniky zavazují, došlo k úpravě, kdy tento závazek učiněný před 31. 12. 2019 nebude považován za porušený, pokud dojde k propuštění zaměstnanců v důsledku pandemie.

Evropská komise Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right