Daně 

Program Doprava 2030 podpoří inovace v dopravní sféře

Program Doprava 2030 je dotační program Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací dopravního sektoru, který byl vládou schválen v září 2022. Poskytovatelem a realizátorem programu je Technologická agentura ČR (TA ČR). Program bude zahájen vyhlášením první veřejné soutěže v roce 2023 a jeho celková alokace činí přibližně 1,95 miliardy korun.

Na co lze získat podporu:

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Program pokrývá výzkum a vývoj celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury. Podporu bude možné čerpat v rámci třech specifických cílů:

 • Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava
 • Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava
 • Nízkoemisní a ekologická doprava

Kdo může o dotaci žádat:

 • Podniky všech velikostí, výzkumné organizace, organizační složky státu a jimi řízené příspěvkové organizace, územně samosprávné celky

Jaké výdaje lze podpořit:

 • Osobní náklady
 • Náklady na smluvní výzkum
 • Náklady na investiční vybavení (nástroje, přístroje, technika) v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • Náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek
 • Režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, komponenty a dodávky, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví

Místo realizace: Celé území ČR včetně Prahy

Výše alokace: 1,95 mld. Kč

Míra podpory: Předpokládaná průměrná intenzita podpory programu je 75 %

Doba trvání programu:

Programové období je stanoveno od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2030. První veřejná soutěž má být vyhlášena v roce 2023 se zahájením poskytované podpory od roku 2024. Další tři veřejné soutěže budou postupně vyhlašovány v letech 2024, 2025 a 2026.

O vyhlášení veřejných soutěží a jejich podmínkách vás budeme aktuálně informovat.

Technologická agentura ČR Inovace Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right