Daně 

Program Úspory energie

Vyhlášení další výzvy programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu je plánováno na prosinec 2019. Výzva podporuje projekty zaměřené na snížení spotřeby energie, a to prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů (včetně i bez systémů akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku).

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky

Na co se dotace vztahuje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek nezbytný k provozování dlouhodobého hmotného majetku
 • Projektová dokumentace
 • Inženýrská činnost
 • Energetický posudek

Očekávaná výše dotace na jeden projekt:

 • 300 tis. Kč – 100 mil. Kč

Očekávaná míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 • Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 • Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky

Příjem žádostí:

 • ledna 2020 – 30. června 2020
Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [září 2020]

Dne 1. září 2020 implementovala Česká republika pravidla úmluvy MLI do smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených s Austrálií a Kanadou. Evropská komise zveřejnila studii o mezeře ve výběru DPH v zemích EU, podle níž byla největší mezera ve výběru DPH zaznamenána v Rumunsku. Lotyšsko a Rumunsko mohou i nadále uplatňovat vyšší limity pro registraci k DPH malých podniků. Daňová uznatelnost úroků placených společnostem rezidentním v nespolupracujících jurisdikcích bude ve Švédsku od roku 2021 omezena. Polsko pravděpodobně zruší možnost vyjmout zahraniční příjmy ze zdanění v Polsku. Slovinsko vydalo pokyny pro správné nastavení daňového režimu smluv o zpětném leasingu. 

23. 9. 2020