Daně 

Promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

V nedávném článku jsme vám představili možnosti snížení sankcí uložených Finanční správou České republiky z důvodu prodlení s placením daní či z důvodu doměření daně. Tentokrát se věnujeme související oblasti, a to otázce porušení rozpočtové kázně. V případě, že příjemce dotace či jiné finanční pomoci poruší podmínky, za kterých mu byla poskytnuta, může mu být vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně a související penále. Jak odvody za porušení rozpočtové kázně, tak penále však může být částečně či zcela prominuto.

V uplynulých letech negativně ovlivnila globální trh pandemie covidu-19, aktuálně se zase podnikatelé potýkají s bezprecedentním růstem nákladů. Mnoho firem proto sahá po externím zdroji financování svého podnikání v podobě dotací poskytovaných ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie. Je však nutné mít na paměti, že společně s čerpáním těchto prostředků přichází řada povinností, které je potřeba splnit. Ačkoli řada podnikatelů tyto povinnosti plní řádně, stačí trocha nepozornosti, nedodržení lhůty nebo nedodání potřebné dokumentace a může dojít k porušení dotačních podmínek, a tedy i k porušení rozpočtové kázně, které vede k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně, a v některých případech i penále.

Jaké jsou možnosti snížení sankcí stanovených Finanční správou ČR

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Jaké jsou možnosti snížení sankcí stanovených Finanční správou ČR

V případě, že již došlo k porušení rozpočtové kázně a vaší společnosti byl finančním úřadem uložen odvod, je možné zmírnit negativní dopady na vaši společnost prostřednictvím (částečného) prominutí odvodu a penále. Odvod i penále se promíjí na základě žádosti o prominutí, a to v případech, kdy dojde k naplnění některého z důvodů uvedených v pokynu Generálního finančního ředitelství (GFŘ). Odvod i penále lze prominout částečně, v některých případech i v plné výši.

Při prokazování naplnění důvodů k promíjení uvedených v pokynu GFŘ je to právě příjemce, kdo musí tyto rozhodné skutečnosti prokázat. Je proto v jeho nejlepším zájmu, aby věnoval vzniklé situaci patřičnou pozornost. Zároveň dle pokynu GFŘ lze shledat důvody pro prominutí odvodu či penále nad rámec pravidel stanovených tímto pokynem. Takto prominutá částka se však započítává do limitu podpor malého rozsahu, které lze jednotlivým subjektům poskytnout a jejichž stanovená výše nesmí být překročena.

Z výše uvedeného je patrné, že je pro příjemce dotace výhodné takto vzniklou situaci aktivně řešit nejlépe s odborníkem na danou problematiku. V opačném případě hrozí příjemci finančních prostředků odvod v některých případech až ve výši 100 % z poskytnuté částky plus penále. Rádi vás celým procesem od přípravy žádosti až po závěrečné rozhodnutí Finanční správy provedeme. Kdykoliv se na nás proto neváhejte obrátit.

GFŘ dReport zpravodaj Finanční správa

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right