Daně 

Promíjení penále, úroků a nově i pokuty za opožděné podání daňového přiznání

Doměření daně správcem daně je doprovázeno vznikem povinnosti platit úroky z prodlení a často i penále, přičemž v některých případech mohou tyto sankce ve svém souhrnu samotný doměrek fakticky i převýšit. Možností, jak zmírnit sankční následky doměření daně, je institut individuálního promíjení příslušenství daně. Od 1. 1. 2021 byla navíc nově do daňového řádu zakotvena možnost prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně.

Řízení o promíjení příslušenství daně se zahajuje na žádost daňového subjektu. Samotné prominutí je podmíněno existencí ospravedlnitelného důvodu a splněním formálních náležitostí, např. úhradou daňového doměrku, dodržením lhůty pro podání žádosti nebo podáním daňového tvrzení, se kterým byl daňový subjekt v prodlení. Prominutí příslušenství daně není možné, pokud daňový subjekt nebo jeho statutární orgán závažným způsobem porušil daňové nebo účetní předpisy.

Nový metodický pokyn GFŘ

Za účelem jednotného posuzování žádostí o prominutí přijalo Generální finanční ředitelství metodický pokyn, ve kterém upravuje postup orgánů finanční správy při vyřizování žádostí a dále uvádí příklady skutečností, ve kterých lze spatřovat ospravedlnitelný důvod, nebo skutečností, které finanční správa považuje za závažné porušení daňových a účetních předpisů. Tímto pokynem je od března 2021 právě Pokyn č. GFŘ-D-47.

Nový metodický pokyn se v částech týkajících se možnosti prominutí penále a úroku příliš od předešlého pokynu neliší. Přestože se výčet ospravedlnitelných důvodů rozrostl o další situace (např. úmrtí jediného společníka, který byl i jediným statutárním orgánem, a neskončené registrační řízení k DPH do dne splatnosti DPH), je i nadále výčtem demonstrativním. Lze tak v žádosti namítat a dokládat i jiný ospravedlnitelný důvod.

Metodický pokyn poprvé uvádí, které důvody považuje finanční správa za ospravedlnitelné, pokud jde o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. Jde například o následující situace: v poslední den lhůty pro podání daňového tvrzení nebyl funkční daňový portál či systém datových schránek, daňovému subjektu v předcházejících pěti zdaňovacích období povinnost podat daňové tvrzení nevznikla nebo daňový subjekt omylem podal čtvrtletní daňové přiznání k DPH místo měsíčního. Výčet je i v tomto případě demonstrativní, lze tudíž žádat o prominutí pokuty i v jiných situacích. Zda však bude finanční správa tvrzený důvod považovat za ospravedlnitelný, je nejisté. Splnění ospravedlnitelného důvodu prodlení s podáním daňového tvrzení posuzuje finanční správa zpětně k poslednímu dni lhůty pro podání daňového tvrzení.

Úspora může být významná

Prostřednictvím žádosti o prominutí lze zredukovat penále až o 75 %. U úroku z prodlení, příp. posečkání a pokuty za opožděné tvrzení daně se v některých případech lze sankce zbavit zcela. Tyto případy jsou však mimořádné a spíše lze očekávat prominutí ve výši 20 až 75 %. Zvýšení rozsahu prominutí lze dosáhnout prokázáním skutečnosti, že ekonomické poměry daňového subjektu zakládají tvrdost vzniklého úroku nebo pokuty. Půjde tak především o okolnosti, pro které by bylo možné posečkat s úhradou daně, např. pokud daňovému subjektu hrozí vážná újma nebo daň nelze vybrat najednou. Důvodem mohou být v současné situaci i skutečnosti související s pandemií a odvracením jejích následků, např. zvýšené náklady, nižší výnosy, uzavřené provozy nebo ztráta zakázek apod.

Pro úplnost dodáváme, že dalšího významného snížení úroku z prodlení lze dosáhnout i prostřednictvím institutu posečkání daně.

Promíjení z rozhodnutí ministryně financí

Kromě promíjení příslušenství daně na základě individuální žádosti je možné také hromadné promíjení daně nebo příslušenství daně na základě rozhodnutí ministryně financí. Za poslední rok bylo přijato množství časově omezených rozhodnutí, na základě nichž byly prominuty např. úroky z prodlení z vymezených důvodů souvisejících s covidem-19, pokuta za opožděné podání daňového přiznání či kontrolní hlášení nebo některé správní poplatky související s žádostí o posečkání nebo prominutí. Rozhodnutí jsou zveřejňována ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí ČR. Pro jejich podrobnost a množství výjimek je vhodné aplikaci jednotlivých rozhodnutí na konkrétní případ posuzovat vždy individuálně.

GFŘ Finanční správa Daňové přiznání

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right