Daně 

Promíjení sankcí u sociálního a zdravotního pojištění

Odstranění tvrdosti zákona, tedy prominutí penále, není doménou pouze daňového řízení. Velmi často může nastat situace, kdy je penále uloženo za pozdní úhrady plateb zdravotního a sociálního pojištění. A toto penále může dosáhnout velmi vysoké částky. V souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění a zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení je možné také tyto sankce prominout. Pro promíjení penále u sociálního a zdravotního pojištění platí zcela odlišná pravidla než pro promíjení sankcí u daní.

Prvním podstatným krokem pro promíjení je dodržet lhůtu pro podání žádosti o odstranění tvrdosti. Jakmile tedy obdrží žadatel příslušné rozhodnutí, je potřeba činit potřebné kroky. Také je nezbytné prověřit, která instituce o promíjení rozhoduje, což závisí na částce promíjení. Žádost musí obsahovat příslušnou argumentaci s cílem přesvědčit daný orgán o tvrdosti dané sankce, a tedy o vhodnosti promíjení.

V žádosti nesmí chybět příslušné náležitosti podání a je potřeba vždy zkontrolovat, zda instituce (zejména pak zdravotní pojišťovna) nemá svůj vlastní formulář žádosti, který je nezbytné vyplnit. Formuláře bývají dostupné na webových stránkách zdravotních pojišťoven.

V neposlední řadě je třeba myslet také na právní úpravu veřejné podpory, jelikož část prominutého penále je podporou de minimis podle nařízení Komise č. 1407/2013. Pro úspěšné prominutí musí žadatel naplnit podmínky tohoto nařízení. Je tedy nezbytné zaslat společně se žádostí také čestné prohlášení k podpoře de minimis. Obecně platí, že podpora nesmí dle nařízení přesáhnout 200 000 eur (ve specifických případech je limit nastaven i jinak), přičemž testovací období činí tři předešlé roky.

Závěrem uveďme, že bránit se výši penále má smysl, protože pravděpodobnost snížení penále existuje v závislosti na konkrétních okolnostech případu.

Sociální pojištění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right