Daně 

Prominutí daně v souvislosti s nesplněním podmínek odpočtu na podporu odborného vzdělávání

Ministryně financí vydala dne 27. dubna 2021 další rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Tentokrát se týká daně z příjmů odpovídající daňové povinnosti vzniklé porušením podmínky doby použití majetku pro odborné vzdělávání podle § 34g odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o daních z příjmů“).

Čeho se prominutí týká?

Odpočet na odborné vzdělávání má obecně dvě složky. Jednak jde o podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání, což znamená, že si poplatník uplatní vedle běžných daňových odpisů takového majetku ještě určité procento ze vstupní ceny (pořizovací cena majetku se tak projeví v základu daně více než jednou). Výše tohoto zvýhodnění, tzn. procento uplatněné vstupní ceny, se potom odvíjí od poměru použití majetku pro odborné vzdělávání na celkové provozní době takového majetku (celková částka je dále limitována počtem hodin praktického vyučování). Druhou formou odpočtu je potom odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta, který činí paušální částku 200 Kč na žákohodinu uskutečněného výcviku.

Zmíněné rozhodnutí o prominutí daně se týká právě části podpory na pořízení majetku na odborné vzdělávání. Důvodem je to, že uplatnění této části odpočtu je podmíněno tím, že předmětný majetek je v určitém poměru používán pro odborné vzdělávání žáků a učňů, a to ve třech zdaňovacích obdobích počínaje obdobím, ve kterém byl majetek pořízen. Ovšem vzhledem k tomu, že v rámci epidemie koronaviru došlo k zákazu prezenční výuky na školách, včetně praktické výuky na pracovištích budoucích zaměstnavatelů, firmy bez vlastního zavinění nemohly tuto požadovanou podmínku využití majetku pro odborné vzdělávání splnit. Při porušení podmínek však zákon o daních z příjmů vyžaduje vrátit získaný benefit (odpočet), a to v období, kdy k porušení podmínky došlo. A právě daň, kterou by poplatník z tohoto titulu zaplatil, ministryně financí svým rozhodnutím promíjí.

Jaké jsou podmínky pro prominutí?

Prominutí daně se v této souvislosti týká pouze zdaňovacích období započatých od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021, a to v případě poplatníků daně z příjmů právnických osob a za zdaňovací období let 2020 a 2021 v případě poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Pokud tedy v takto určeném časovém úseku poplatník nesplnil podmínku využití majetku pro odborné vzdělávání v daném poměru, bude mu daň ze souvisejícího zvýšení výsledku hospodaření prominuta.

Toto prominutí má však dvě podmínky, a to, že za dané období vykáže poplatník daňovou povinnost a zároveň že správci daně oznámí, že má na toto prominutí nárok. Oznámení je nutné obecně podat do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které má být daň prominuta. Ovšem v případě, že za vybrané zdaňovací období lhůta pro podání daňového přiznání již uplynula nebo uplyne před 1. červencem 2021, je nutné oznámení podat správci daně do 1. července 2021.

Způsob prominutí je realizovaný tak, že se dané zvýšení výsledku hospodaření z titulu porušení podmínky využití majetku pro odborné vzdělávání do daňového přiznání vůbec neuvede. To znamená, že pokud se vás tato situace za předmětná období týká a daňové přiznání jste již podali, bude třeba podat dodatečné daňové přiznání.

Konkrétní aplikaci si ukážeme na příkladu hospodářského roku, který započal například 1. dubna 2019 a jeho lhůta pro podání daňového přiznání byla 1. října 2020 s tím, že v rámci tohoto přiznání byla vykázána daňová povinnost. V tomto zdaňovacím období jsme předmětnou podmínku odpočtu nesplnili a v souladu se zákonem o daních z příjmů jsme zvýšili výsledek hospodaření. Abychom využili rozhodnutí ministryně financí v této věci, musíme do 1. července 2021 oznámit finančnímu úřadu, že máme na prominutí daně nárok, a zároveň musíme podat za toto období dodatečné daňové přiznání na daňovou povinnost nižší, kde předmětné ustanovení k porušení podmínky odpočtu a s tím související zvýšení výsledku hospodaření neuvedeme.

V případě, že řešíme zdaňovací období, které je stanovené jako kalendářní rok 2020, a to s lhůtou pro podání daňového přiznání k 1. červenci 2021, je tuto skutečnost nutno správci daně oznámit do lhůty pro podání daňového přiznání tj. do 1. července 2021. Pokud jsme tedy ještě daňové přiznání za toto období nepodali, položku zvyšující výsledek hospodaření z titulu porušení podmínky využití majetku pro odborné vzdělávání do řádného daňového přiznání za rok 2020 zahrnovat nebudeme.

Závěrem upozorňujeme, že podmínku použití majetku pro odborné vzdělávání však bude nutné dodržet dodatečně. To znamená, že vybraný majetek bude muset být v daném rozsahu pro odborné vzdělávání používán v budoucích zdaňovacích obdobích tak, aby byla podmínka jeho použití pro odborné vzdělávání v souhrnu splněna ve 3 zdaňovacích obdobích.

A jak se zachovat v následujících letech?

Dle slov Ministerstva financí ČR se chystá v této věci novela zákona o daních z příjmů, která přinese právní fikci, jež by měla zajistit, že ve vymezených zdaňovacích obdobích bude zákon o daních z příjmů hledět na podmínku využití majetku v rámci odpočtu na vzdělávání jako na splněnou. Navrhovaná novela tak vyřeší i případy, které nejsou pokryty tímto prominutím daně, tj. případy, kdy poplatník nevykazuje kladnou daň za konkrétní období nebo si majetek pro účely odborného vzdělávání pořídil ve zdaňovacím období, na které se vztahuje toto prominutí, a nemohl si odpočet na tento majetek uplatnit.

Jakmile bude znění připravované novely k dispozici, budeme vás informovat.

Daňové odpočty Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right