Právo 

Rodinná ústava: pouhý trend, či smysluplný přístup k úpravě rodinných záležitostí?

Už má vaše rodina svou ústavu? Ne? Možná si sami kladete otázku, k čemu taková rodinná ústava může sloužit a proč byste zrovna vy něco takového potřebovali, když přeci záležitosti rodiny zvládáte nyní řešit bez vznešeně se tvářících dokumentů a formálních náležitostí. Je to ale doopravdy tak? Rádi bychom v krátkosti institut rodinné ústavy představili, neboť v současné době se čím dál tím více s otázkou rodinné ústavy u našich klientů setkáváme, a to nejen v souvislosti s mezigeneračním předáváním podnikání a dalších aktivit.

Rodinná ústava je dokument, který slouží k upevnění a vyjasnění rodinných vztahů a hodnot. Cílem rodinné ústavy je nastolení úspěšného fungování spravování rodinného majetku pro budoucí generace. Jakkoli se vám může tato definice zdát domýšlivá (a nebyli byste jediní), můžeme na základě praktických poznatků potvrdit, že pravý účel rodinné ústavy lze nejlépe pochopit, až když takovou ústavu své rodiny zkusíte sami sepsat.

Co všechno může ústava obsahovat?

V průběhu přípravy rodinné ústavy si uspořádáte myšlenky, vyjasníte principy, hodnoty a zároveň vás všeobecné uvažování o směřování rodiny často přivede k novým nápadům, jak ke správě rodinného majetku komplexně přistupovat. Rodinná ústava by měla také přispět k tomu, aby byly zajištěny zájmy jednotlivých členů rodiny a byly vytvořeny zásady pro řešení případných konfliktů. Jistě budete souhlasit, že pro úspěšné a dlouhotrvající fungování rodinného majetku, potažmo rodiny jako takové, je důležité nastavit základní východiska a pravidla rodinného systému – tyto zásady a pravidla mohou upravovat například pravidla pro komunikaci, zacházení s majetkem, řešení sporů, tvorbu a způsoby ustanovení orgánů rodiny a jejich možné propojení s orgány rodinných společností a jejich holdingových struktur. Takové zásady mohou být zároveň formulovány v souladu s kulturními, náboženskými a morálními hodnotami rodiny.

Lze oprávněně namítat, že zájmy jednotlivých členů rodiny, případné konflikty nebo otázky směřování rodinného podnikání je přeci možné (autoritativně či po vzájemné domluvě) vyřešit od nedělního rodinného stolu a není zapotřebí mít někde zakotveny zásady a pravidla pro postup v těchto situacích. Ano, z velké části máte jistě pravdu. My však vždy oponujeme tím, že je důležité podívat se na rodinu jako celek s kritickým odstupem nejen od vlastní osoby, ale zejména s odstupem času. Dnes běžně taková rodina čítá otce, matku či manžele zakladatele, jejich potomky, kteří již na podnikání rodiny často participují, a případné jejich potomky, nanejvýš končící vysokoškolská studia s (ne)jasnými představami o svém dalším působení. Politický vývoj druhé poloviny 20. století prakticky znemožnil, aby v kontextu nejen současné České republiky existovaly rodiny s delší podnikatelskou tradicí. Důležité je uvědomit si, že postupem času se vaše rodina bude rozrůstat a zcela pochopitelně více a více rodinných příslušníků může participovat v rodinných společnostech, využívat rodinný majetek a angažovat se do řízení rodiny jako celku, a to například i dlouho poté, co otec, matka nebo manželé zakladatelé již nebudou naživu. Právě díky rodinné ústavě mohou zakladatelé pro budoucí generace vtisknout rodině svá přání, představy i pravidla týkající se nejen samotného rodinného fungování, ale také osudu majetku a podnikání, které sami v začátcích budovali.

Uspořádání rodinného majetku pomocí svěřenských nebo nadačních fondů

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Uspořádání rodinného majetku pomocí svěřenských nebo nadačních fondů

Rodinná ústava ve zkratce

  • Právně nezávazný dokument, který má důležitou interpretační funkci.
  • Umožňuje komplexně nastavit pravidla a fungování rodiny a rodinného podnikání.
  • Je považována za efektivní nástroj správy rodinného majetku a mezigeneračního předávání.
  • Samotná její příprava je schopna poskytnout nový pohled na současný stav i budoucí uspořádání vztahů v rodině.
  • Představuje vyjádření zodpovědného přístupu zakladatele/ů, kteří do ní mohou vtisknout vlastní představy a hodnoty budoucím generacím.

Není právně závazná, ale může pomoci v nejasných situacích

Rodinná ústava je z povahy věci důvěrná a primárně učená pouze členům rodiny. Nutno podotknout, že se jedná o dokument, který není právně závazný a v případě porušení jednotlivých ustanovení rodinné ústavy není porušení právně vymahatelné. Jaká je tedy její funkce? Samozřejmě v první řadě čistě symbolická, kdy už jen její samotná existence a jasné sepsání zásad a pravidel rodinného soužití působí na členy rodiny velmi autoritativně a poskytuje jasný základ pro další jednání. Dle naší zkušenosti však může mít rodinná ústava i velmi silnou interpretační funkci. Na základě jejího sepsání si rodinní příslušníci vymezí představy ohledně fungování rodinného podnikání a rodinných hodnot, které pak mohou v rodině kolovat po řadu generací. Z rodinné ústavy tak bude patrno, co se s rodinným podnikáním a majetkem od počátku zamýšlelo a jak má být k jeho správě přistupováno.

Rodinná ústava může být i velmi účinným interpretačním vodítkem pro (nejen soudní) výklad závětí, statutů u svěřenských fondů, nadačních fondů anebo dohody společníků či akcionářů rodinné společnosti. V případě holdingových struktur lze uvažovat o provázání rodinné ústavy i na klasické korporátní dokumenty, jako jsou společenské smlouvy nebo stanovy, a tím propojit ustanovení rodinné ústavy na vnitřní uspořádání holdingové společnosti a mezi jejími členy.

V některých zemích existují právní předpisy, které umožňují sestavit právně závaznou rodinnou ústavu. Jde například o Německo, kde může být rodinná ústava právně závaznou v případě, že je sepsána notářem a splňuje určité požadavky.  V západních zemích Evropy se rodinná ústava stává stále populárnější a nabývá na významu. Ostatně lze poukázat i na to, že nejvlivnější rodiny novodobé historie, jako jsou rodiny Rockefeller, Vanderbilt, Porsche či Arnault, své rodinné ústavy a statuty již dávno mají a považují je spolu s důvěrou a společnou snahou o prosperitu za základní kámen celého rodinného zřízení. V souvislosti s naší praxí se zakládáním svěřenských a nadačních fondů pro rodinné účely, včetně restrukturalizací privátního majetku, pevně věříme, že se rodinná ústava stane běžným dokumentem v rámci úpravy rodinných vztahů a nastavení směřování českých a slovenských rodin pro další generace.

Smyslem rodinné ústavy je stanovit si pravidla, která se následně mohou promítnout do statutu svěřenského nebo nadačního fondu pro rodinné účely, jako vhodných institutů pro správu rodinného bohatství a jeho udržení pro následující generace. Dlouhodobě nebude třeba možné provozovat či předat určitou část podnikání či rodinné firmy z mnoha různých důvodů, co však předat lze, jsou dovednosti v péči o vybudovaný rodinný majetek a přístup ke smysluplnému zacházení s ním.

V případě, že vás téma rodinné ústavy zaujalo a zvažujete upravení rodinného fungování, rádi vám v této věci pomůžeme. Z praxe víme, že už jen samotné poskytnutí zpětné vazby na současný stav a položení správných otázek vás může v úvahách o rodinném uspořádání posunout dále a pomůže vám získat vnější pohled na vztahy, které nám jsou přeci jen nejcennější, z jiné perspektivy.

Dědictví: Jak zodpovědně pořídit o svém majetku pro případ úmrtí

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Dědictví: Jak zodpovědně pořídit o svém majetku pro případ úmrtí
Rodinné firmy dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right