COVID-19  Daně 

Rozšíření tzv. promíjecího pokynu pro podnikatele z oblasti maloobchodu a provozování služeb

Ministerstvo financí představilo v pondělí 26. 10. další daňové úlevy, a to prostřednictvím „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události“ zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 25/2020. S jakými opatřeními přichází?

Opatření, která nové Rozhodnutí přináší:

 • prominutí úroku z prodlení souvisejícího s pozdní úhradou DPH za září, říjen a listopad 2020 (případně za 3. čtvrtletí);
 • prominutí zálohy na daň silniční;
 • prominutí zálohy na daň z příjmů (u fyzických i právnických osob) splatné v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

Finanční zpravodaj č. 25/2020 si můžete projít na webových stránkách ministerstva financí.

Jde tak v principu o tytéž úlevy, které již předtím platily pro poměrně velmi omezený okruh vybraných subjektů, nově však dopadají na jakékoli subjekty, které v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 dosáhly nadpolovičních příjmů z „maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách“.

Daňový subjekt musí případné využití úlevy oznámit správci daně (formu oznámení ministerstvo financí specifikuje). Upozorňujeme, že prominutím záloh nedochází k prominutí samotné daně ani nedochází k posunutí lhůt pro podání daňových tvrzení (včetně případných sankcí s tím souvisejících).

Vzhledem k omezenému okruhu subjektů, které mohou výše zmíněné úlevy využít, připomínáme také další možnosti, jež mohou přispět k efektivnímu řešení současných problémů:

 • Využití nově zavedené možnosti zpětného uplatnění daňové ztráty
 • Institut snížení hrazených záloh na daňové povinnosti včetně úplného zrušení, a to i zpětně
 • Prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za určitých podmínek
 • Odklad splatnosti daní či nastavení splátkového kalendáře – tzv. posečkání (s pozitivním dopadem na redukci úroků z 14 % plus repo na 7 % plus repo, které lze navíc i promíjet)
 • Určité možnosti nabízí také současná úprava sociálního a zdravotního pojištění
 • Možnosti promíjení dle současného pokynu, kdy mimořádné důvody obvykle mohou vést k redukci případných sankcí (včetně promíjení nad rámec pokynu)

Doporučujeme proto hledat co možná nejvhodnější řešení individuálně pro každou situaci (včetně využití případných dotací nebo náhrad mezd např. v rámci tzv. programu Antivirus).

COVID-19 Koronavirus Ministerstvo financí Daň z příjmů dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right