Daně 

Schválení Operačního programu Spravedlivá transformace

Evropská komise schválila nový operační program Spravedlivá transformace, jehož prostřednictvím budou podpořeny strukturálně postižené regiony. V České republice se jedná o Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj.

Cílem programu je pomoc těmto regionům, jejich obyvatelům a podnikatelským subjektům s řešením ekonomických, sociálních i environmentálních dopadů spojených s transformací energetiky a hospodářství směrem ke klimatické neutralitě. Díky programu tak bude možné například podpořit přechod podniků na nízkouhlíkový provoz, rozvoj nových obnovitelných zdrojů energie, zajistit pracovní místa pro zaměstnance odcházející z uhelného průmyslu, zlepšit veřejné služby či rekultivovat krajinu zasaženou těžbou.

Program je připravován pro programové období 2021–2027 a bude financován z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. Celková alokace pro Českou republiku činí 1,64 mld. eur, dotčené regiony si tak rozdělí přibližně 41 mld. Kč (po odečtení prostředků na technickou pomoc).

Řídicím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí, administrací žádostí o podporu je pověřen Státní fond životního prostředí ČR jakožto zprostředkující subjekt programu.

Na co bude možné získat podporu

Podpora bude směřovat do mnoha různých oblastí, mezi hlavní oblasti podpory patří:

 • podpora malého a středního podnikání
 • výzkum a inovace
 • digitalizace
 • čistá energie a energetické úspory
 • oběhové hospodářství
 • rekultivace a nové využití území
 • rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání

Záměrem programu je směřovat prostředky do oblastí nad rámec ostatních dotačních programů. Pro cílové kraje tak Spravedlivá transformace představuje extra prostředky navíc oproti zbývajícím regionům ČR.

Kdo může o dotaci žádat

Podpora bude směřována na pomoc celé řadě subjektů, jako jsou:

 • obce, kraje
 • podnikatelské subjekty – především malé a střední podniky, velké podniky včetně podniků zařazených do obchodování s emisními povolenkami. Produktivní investice do velkých podniků bude možné podpořit jen za předpokladu, že jsou výslovně uvedeny v Plánu spravedlivé územní transformace, čemuž předchází zpracování podnikové analýzy na vytvoření pracovních míst v kraji.
 • státní podniky a organizace, OSS, veřejnoprávní subjekty
 • vysoké školy, výzkumné organizace

Kdy program poběží

Program je plánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů tak začíná rokem 2021 a končí 2029, kdy má být program finálně uzavřen.

Spuštění prvních výzev se očekává v listopadu 2022, o jejich vyhlášení vás budeme aktuálně informovat.

Dotace a investiční pobídky Operační program dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right