Daně 

Novela daňového řádu schválena

Dne 17. června podepsal prezident nový návrh novely daňového řádu. Došlo tak k završení legislativního procesu a schválení dlouho očekávané novely. Ta nabyde účinnosti 1. ledna 2021.

 

Mezi nejvýznamnější body, které novela přináší, patří zejména:

Zavedení portálu MOJE daně

  • Plánovaná elektronizace finanční správy v souvislosti se zavedením portálu MOJE daně, jehož cílem je především usnadnění komunikace se správcem daně a snížení administrativní náročnosti.

Změna systému a snížení sankcí

  • Novelou dochází k revizi systému sankcí v daňovém řádu a současně novela výrazně snižuje úrokové sazby (úrok z prodlení, úrok z posečkané částky), a to až na polovinu současné hodnoty.

Záloha na nadměrný odpočet

  • Institut zálohy na nadměrný odpočet umožňuje dílčí výplatu nárokovaného daňového odpočtu, správcem daně tak bude zadržována pouze ta část odpočtu, o které má pochybnosti.

Změna kontrolních postupů

  • Novela daňového řádu zjednodušuje pro správce daně proces zahájení a ukončení daňové kontroly. Umožňuje tak správci daně vést daňovou kontrolu do určité míry „korespondenční“ formou. K přerušení lhůty pro stanovení daně nicméně dojde až faktickým zahájením kontrolní činnosti.
  • Novela zároveň správci daně umožňuje přejít z postupu k odstranění pochybností do daňové kontroly kdykoliv.

Další změny

  • Mezi další důležité změny v novém návrhu patří zejména zavedení možnosti prominout pokutu za opožděné podání tvrzení a stanovení daňových formulářů formou vyhlášky.
Daňový řád dReport zpravodaj
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021