Daně 

Skrytá novela zákona o daních z příjmů přináší novou slevu za zastavenou exekuci

V rámci novely zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), došlo mimo jiné také ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), do něhož byla přidána nová sleva z titulu zastavené exekuce, a to zákonem č. 286/2021 Sb. s účinností od 1. 1. 2022. Tato sleva se bude týkat pouze striktně vymezených historických exekučních řízení a zároveň výhradně drobných pohledávek nepřesahující 1 500 Kč. Nejedná se tedy o dlouhodobý nástroj, ale spíš o dočasné opatření v návaznosti na změnu exekučního řádu.

Celé znění zákona č. 286/2021 Sb. je k dispozici na webových stránkách Poslanecké sněmovny.

Exekuční řád se výše zmíněnou novelou snaží zmírnit dluhové pasti občanů s drobnými dluhy, a zavádí tak možnost určité typy exekucí zastavit. Úprava však cílí pouze na drobné pohledávky nepřesahující částku 1 500 Kč plynoucí například z pokut v přepravě osob, telekomunikací, regulačních poplatků a koncesionářských poplatků a dále pak pohledávky na pokutách, poplatcích za svoz komunálního odpadu atd. Důvody nové úpravy jsou tak spíše motivovány sociálně a jsou vedeny snahou zastavit například tzv. dětské exekuce.

Kompenzace pro věřitele

Vidíme zde tedy patrnou snahu ochránit dlužníka, nicméně je třeba myslet i na věřitele, který po zastavení exekuce nebude mít možnost svou pohledávku vymoct. Cílem nové úpravy je tedy také určitá kompenzace pro věřitele, který až dosud svoji pohledávku po právu vymáhal, investoval do vymáhání nemalé prostředky a na zaplacení pohledávky má nárok. Dle důvodové zprávy by v případě oddlužení věřitel od dlužníka obdržel přibližně 30 % vymáhané pohledávky. Proto byla v této částce určena i náhrada pro věřitele, kterou mu stát poskytne formou slevy na dani.

Do ZDP nám tedy vstupuje nová sleva na dani z titulu zastavené exekuce. Z textace příslušného ustanovení plyne, že se jedná o pohledávku vymáhanou v exekučním řízení s následujícími parametry:

  • Jedná se o pohledávku, která byla předmětem exekuce, přičemž hodnota takové pohledávky nepřevyšuje částku 1 500 Kč.
  • Částka slevy je dána výší náhrady, kterou oprávněnému přizná exekutor při zastavení exekuce, což odpovídá 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství.
  • Musí se jednat o exekuční řízení vedené podle exekučního řádu, které bylo zahájeno před 1. 1. 2019 a u kterého v posledních třech letech (tj. 2019, 2020 a 2021) nebylo nic vymoženo.

Z výše uvedeného plyne klíčový fakt, že se jedná o přechodnou úpravu pro řešení historických exekucí, která nebude aplikována na nově zahájená řízení. Čímž se dostáváme k přechodným ustanovením a účinnosti zákona, které ze ZDP nevyčteme, a je tak třeba obrátit se do exekučního řádu.

Postup podle exekučního řádu

Podle exekučního řádu by měl exekutor do tří měsíců od účinnosti zákona, tedy od 1. 1. 2022, vyzvat oprávněného, resp. věřitele ke složení zálohy na náklady exekuce. Nesloží-li oprávněný ve stanovené lhůtě zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci zastaví. O přiznání náhrady, resp. o výši slevy za zastavenou exekuci potom exekutor rozhodne v usnesení o zastavení exekuce. Většina relevantních exekucí by tedy měla být zastavena a sleva přiznána počátkem roku 2022. Z tohoto postupu však existují výjimky, například pro situace, kdy probíhá zároveň insolvenční řízení na majetek povinného atd.

Pokud se tedy vaše společnost zabývá činností, která generuje drobné pohledávky, a tyto pohledávky bezvýsledně vymáhá v rámci exekučních řízení, potom je tato sleva institut, který by vaší pozornosti neměl uniknout.

Daň z příjmů dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right