Daně 

Smluvní volnost při zaměstnávání cizinců

Dočasná nezaměstnanost, převedení na jinou práci, neplacené volno. Mnohdy zapomenutá ustanovení zákoníku práce byli zaměstnavatelé nuceni s ohledem na současnou situaci opět oprášit. Zaměstnanci nechtějí přijít o práci, a proto obě strany hledají vzájemně vyhovující řešení. Smluvní volnost v mezích zákoníku práce má však své hranice i v zákonu o pobytu cizinců. Pojďme si shrnout, na co je potřeba myslet při úpravě pracovních poměrů cizinců, kteří zde pobývají za účelem výkonu práce.

Občané EU a jejich rodinní příslušníci mají dle zákona o zaměstnanosti stejné postavení jako občané České republiky. Dále zákon stanoví, kteří cizinci, již nejsou občané EU a ani jejich rodinnými příslušníky, mají volný přístup na trh práce. Ostatní cizinci potřebují k výkonu práce v České republice buď pracovní povolení, nebo příslušné pobytové oprávnění. Tento článek se věnuje držitelům tzv. modrých a zaměstnaneckých karet.

Změna zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo místa výkonu práce

Pokud cizinec, který je držitelem zaměstnanecké karty, plánuje změnit pracovní zařazení, místo výkonu práce či zaměstnavatele, je třeba, aby zaměstnavatel toto nové místo rovněž zařadil do evidence volných pracovních míst úřadu práce pomocí hlášenky. I zde musí proběhnout tzv. test trhu práce. Samotná změna pak musí být oznámena Ministerstvu vnitra nejméně 30 dní předem pomocí speciálního tiskopisu a doložením příslušných dokumentů, zejména pak nové pracovní smlouvy či dodatku.

Pozor na skutečnost, že změnu je v případě držení první zaměstnanecké karty možné oznámit až po 6 měsících od právní moci rozhodnutí o vydání první zaměstnanecké karty. Zároveň není možná změna k zaměstnavateli, který je agenturou práce.

I v případě modrých karet tyto změny podléhají stejnému postupu, platí tedy nutnost zadání pozice do evidence úřadu práce a předchozí schválení Ministerstvem vnitra, ale pouze během prvních 2 let pobytu. V následujících letech má cizinec povinnost do 3 pracovních dnů tuto změnu ministerstvu oznámit.

U změny pracovní pozice je důležité  řídit se především zařazením podle klasifikace zaměstnání CZ‑ISCO. Žádost o změnu pracovního zařazení je nutné podat ve chvíli, kdy nová pozice spadá pod jiné CZ-ISCO než pozice původní.

Změna výše mzdy

Při změně výše mzdy je třeba dbát na několik podmínek. Jednak existují zákonné limity (minimální mzda, zaručená mzda), jednak se v hlášence stanoví platové rozpětí. Pokud zaměstnavatel chce upravit mzdu mimo toto rozmezí, je nutné vystavit novou hlášenku volného pracovního místa, neboť úřad práce provedl test trhu práce na základě určitých předpokladů. Pokud budeme mít pozici uklízeče se mzdou 15 000 Kč nebo 50 000 Kč, je zřejmé, že i zájem o danou pozici bude odlišný. Změna platu by vždy měla být písemně promítnuta ať už ve mzdovém výměru zaměstnance, nebo v dodatku k pracovní smlouvě.

U držitelů modrých karet je dále stanovena podmínka, že výše sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídá alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Od 1. května 2020 je tato částka 51 187,5 Kč. Pokud byla hlášenka zaevidována s nižší mzdou, není třeba dělat novou hlášenku, nicméně platí, že je potřeba mzdu včas navýšit v souladu se sdělením MPSV.

Změna pracovního úvazku

Také v případě změny pracovního úvazku je nutné mít na paměti pravidla platná pro vydání zaměstnanecké a modré karty. V případě zaměstnanecké karty nesmí být týdenní pracovní doba kratší než 15 hodin. Vzhledem k tomu, že pracovní doba je součástí hlášenky, změna úvazku se rovněž musí promítnout v hlášence pracovního místa a příslušných dokumentech. V případě modré karty je potom nutné, aby byl cizinec zaměstnán na plný pracovní úvazek, tedy na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu. Pokud bychom tedy chtěli zkrátit úvazek cizinci s modrou kartou, je nutné zároveň i změnit cizincovo pobytové oprávnění na zaměstnaneckou kartu.

Neplacené volno

U držitelů zaměstnanecké i modré karty je možné, aby cizinec čerpal neplacené volno. Jeho rozsah by ale neměl být takový, aby vznikl důvod pro zrušení karty pro neplnění účelu pobytu, tedy nemělo by pokrývat více než polovinu doby pobytu.

Propouštění

V případě potřeby ukončení pracovního poměru s cizincem se postupuje stejně jako u občanů ČR/EU. Zaměstnavatel má navíc povinnost u všech cizinců (včetně občanů EU) do 10 dnů po skončení pracovního poměru informovat o skončení pracovního poměru cizince příslušný úřad práce. Samotný držitel zaměstnanecké karty má lhůtu 60 dnů na to, aby si našel novou práci, poté může požádat o změnu zaměstnavatele Ministerstvo vnitra ČR (tzv. oznámení o změně zaměstnavatele). V případě, že si cizinec nového zaměstnavatele nenajde, platnost zaměstnanecké karty zaniká dnem skončení pracovního poměru (byť platnost pobytové kartičky je mnohdy delší). Držitel modré karty by neměl zůstat nezaměstnaný déle než 3 měsíce.

Zaměstnávání cizinců přináší mnoho aspektů, na které je potřeba dávat pozor. Obecně platí, že je vhodné si při každé změně v pracovním poměru cizince ověřit, zda tato změna nepodléhá nutnosti nahlášení Ministerstvu vnitra či úřadu práce. V určitých případech by se mohlo jednat o nelegální práci, kde sankce pro zaměstnavatele dosahuje až 10 milionů Kč a zároveň cizinci hrozí správní vyhoštění až v délce 5 let.

Duální zaměstnanecká karta

Duální zaměstnanecká karta funguje jako povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání pro cizince ze třetích zemí. Těmto cizincům karta umožňuje na území ČR pobývat i pracovat, aniž by potřebovali povolení k zaměstnání. Karta se vydává nejdéle na dva roky. Pro vydání zaměstnanecké karty je třeba vystavit hlášenku volného pracovního místa na úřad práce.

Modrá karta

Modrá karta slouží rovněž jako povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání pro cizince ze třetích zemí, cizinec tedy opět není povinen zařizovat si pracovní povolení. Modrou kartu ale oproti zaměstnanecké lze vydat pouze pro zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci, tím se rozumí řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo nejméně 3 roky.

Hlášenka volného pracovního místa a test trhu práce

Pro zaměstnávání cizinců v rámci duální zaměstnanecké i modré karty je třeba, aby zaměstnavatel nejprve zařadil nové místo do evidence volných pracovních míst úřadu práce pomocí hlášenky volného pracovního místa. Tam musí být vystaveno veřejně nejméně po dobu 30 dní, během kterých probíhá test trhu práce (v případě určitých pozic lze dobu zkrátit na 10 dní). To, zda je volné pracovní místo možné obsadit uchazeči či zájemci o zaměstnání z řad občanů ČR nebo EU, vyhodnocuje úřad práce, a to prostřednictvím sledování a vyhodnocování nabídky a poptávky na trhu práce.

Zaměstnávání cizinců dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right