Daně 

Soud potvrdil prodloužení lhůty pro stanovení cla na deset let

Nejvyšší správní soud („NSS“) se v nedávném rozsudku vyjádřil k prodloužení základní tříleté lhůty pro stanovení cla v situaci, kdy celní orgány usoudily, že celní dluh vznikl jako důsledek jednání, pro které by bylo možné zahájit trestní řízení. Na základě jakých argumentů se NSS přiklonil k názoru celní správy?

Okolnosti případu

Společnost dovezla do Evropské unie zboží, u kterého deklarovala malajsijský původ, a které tak bylo zatíženo nižší sazbou dovozního cla. Celní orgány však na základě zjištění Evropského úřadu pro boj proti podvodům („OLAF“) dospěly k závěru, že skutečný původ zboží je v Číně. Na zboží tudíž měla být aplikovaná vyšší sazba cla. Podle zjištění OLAF zboží nikdy neopustilo zónu volného obchodu v Malajsii a potvrzení malajsijského původu zboží od místních orgánu bylo vydáno na základě nepravdivých podkladů. Přestože v posuzovaném případě již skončila základní tříletá lhůta pro stanovení cla, celní orgány clo společnosti doměřily v prodloužené desetileté lhůtě. Důvodem pro prodloužení lhůty pro stanovení cla bylo jednání, pro které by bylo možné zahájit trestní řízení.

Posouzení prodloužení lhůty pro stanovení cla NSS

NSS v rozsudku uvedl, že k prodloužení lhůty pro stanovení cla na deset let dojde již na základě konkrétní, přezkoumatelné a odůvodněné úvahy celních orgánu, že celní dluh vznikl jako důsledek jednání, pro které by bylo možné zahájit trestní řízení. Není přitom rozhodné, zda bylo nebo bude jednání nakonec kvalifikováno jako trestní čin v průběhu trestního řízení. Celní orgány nejsou orgány činné v trestním řízení, tudíž jim ani nepřísluší rozhodovat o vině a trestu. Za důležité pro prodloužení lhůty pro stanovení cla NSS považuje, že celní orgány byly schopny popsat přímou souvislost mezi nezákonným jednáním společnosti a doměřeným clem.

Dobrá víra společnosti

Společnost se doměření cla bránila tím, že podle celního kodexu nelze dodatečné zaúčtování cla provést, neboť malajsijské ministerstvo pochybilo při vydání potvrzení o původu zboží a společnost byla v dobré víře, že zboží pochází z Malajsie, přičemž splnila všechny celní předpisy. NSS připomněl, že dodatečné zaúčtování cla se neprovede, pokud jsou současně splněny tři podmínky, a to:

  • chyba musí být na straně správních orgánů,
  • osoby povinné zaplatit clo musí být v dobré víře,
  • musí být zároveň dodržena ustanovení týkající se celního zařazení.

V tomto konkrétním případě NSS dospěl k závěru, že není možné přisuzovat celním orgánům pochybení, jestliže jejich rozhodnutí plynulo z nesprávných informací uvedených společností a jejími obchodními partnery. Společnost se tudíž nemůže dovolávat dobré víry a celní orgány byly oprávněny clo dodatečně zaúčtovat.

Clo dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right