Daně 

Technická novela zákona o DPH schválena

Ve třetím čtení v rámci jednání Poslanecké sněmovny byla schválena technická novela zákona o DPH. Účinnost novely by měla nastat první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dojde k vyhlášení novely ve Sbírce zákonů (výjimky v účinnosti jsme vyznačili níže).

Text novely bude ještě projednávat Senát a schvalovat prezident, nejdůležitější změny zákona o DPH by měly nastat v těchto oblastech (oproti původním plánům novela nebude měnit dosavadní DPH režim u odměn jednatelů a členů statutárních osob):

Pravidla zdaňování poukazů (jednoúčelové a víceúčelové poukazy)
Jednoúčelovým poukazem se rozumí poukaz, u kterého je v momentě jeho vydání známá sazba daně (nebo skutečnost, že se jedná o osvobozené plnění), a místo plnění. Vydání a jakýkoli následný převod  jednoúčelového poukazu představuje dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje. Naopak vydání a jakýkoli následný převod tzv. víceúčelového poukazu (tj. poukazu, který nenaplňuje znaky jednoúčelového poukazu), se nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Teprve skutečné předání zboží nebo služby na základě víceúčelového poukazu se považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Pravidla pro doručování daňových dokladů
Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které lze po něm rozumně požadovat, aby se tento doklad dostal do dispozice odběratele. V případě dobropisů je vynaložení takového úsilí přímo podmínkou pro to, aby mohl plátce daně reportovat snížení základu daně a DPH (na druhou stranu již nemusí být nutně prokazováno správci daně, že dobropis byl skutečně  doručen).

Nová ustanovení o DUZP (vedlejší plnění k nájmu, dlouhodobá plnění)
U vedlejšího plnění k nájmu (úklid, ostraha, služby recepce) může být dle novely za DUZP považován den, kdy pronajímatel zjistí skutečnou výši částky, která má být za poskytnutou službu požadovaná. Do určité míry tak jde o obdobu stanovení DUZP při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu nebo vody.

DUZP u dlouhodobého plnění nastává nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato. Novela  doplňuje, že toto pravidlo se neuplatní, pokud během dvanáctiměsíčního období dojde k přijetí úplaty, ze které plátci vznikne povinnost přiznat daň.

Vymezení finančního leasingu (účinnost od roku 2020)
Definice finančního leasingu by měly naplňovat i smlouvy s opcí (tj. nikoli povinností) odkupu předmětu pronájmu, pokud taková opce ve skutečnosti představuje jedinou ekonomicky rozumnou volbu pro nájemce.

Pronájem nemovitostí a omezení opce zdanění (účinnost od roku 2021)
Aktuální legislativa umožňuje plátci u pronájmu jakékoliv nemovité věci plátci pro účely uskutečňování jeho ekonomické činnosti uplatnit daň namísto osvobození od DPH.

Po novele nemůže být nicméně daň uplatňována u pronájmu prostor, které jsou určeny pro trvalé bydlení.

Úprava odpočtu daně v případě opravy nemovitosti
Dojde-li ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně (10 let) k osvobozenému dodání nemovité věci, na které byla dokončena významná oprava, plátce je povinen provést úpravu původně uplatněného odpočtu daně. Významnou opravou se rozumí oprava, pokud hodnota veškerých přijatých zdanitelných plnění vztahujících se k opravě bez daně je vyšší než 200 000 Kč.

Nárok na odpočet daně při registraci
Aktuální legislativa umožňuje osobě povinné k dani uplatnit nárok na odpočet daně u zdanitelných plnění pořízených v období 12 měsíců před datem registrace k DPH. Novela mimo jiné umožní tuto lhůtu prodloužit u dlouhodobého majetku, a to až na období 5 let před datem registrace k DPH.

Určení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb
Dle aktuální legislativy se místo plnění u elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani nachází tam, kde je usazen příjemce služby. Dle novely se výše uvedené pravidlo nepoužije, pokud celková hodnota takových elektronicky poskytovaných služeb nepřekročí v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce hodnotu 10 000 EUR. Místo plnění bude v takovém případě ve státě, ve kterém má poskytovatel služby sídlo nebo provozovnu.

Snížení sazby DPH u dodání tepla (účinnost od roku 2020)
Sazba DPH u dodaní tepla se změní z 15 % na 10 %.

Zákaz zaokrouhlování DPH na padesátihaléře (účinnost od šestého měsíce po dni účinnosti novely)
DPH uvedená na daňovém dokladu nebude moci být zaokrouhlena na padesátihaléře, ale bude muset být ponechána v haléřích.

Oprava DPH u nedobytných pohledávek
Novela by měla rozšířit možnosti, kdy by věřiteli měla být vracena DPH v případě nedobytných pohledávek. Především by novela měla vyjmout požadavek na dobu šesti měsíců, která dle současného znění zákona musí uplynout mezi datem vzniku pohledávky a datem rozhodnutí soudu o úpadku. Rovněž by mohlo v praxi věřitelům pomoci to, že nebude nutné, aby byl vyhlášen konkurz na majetek dlužníka. Bude dostatečné, aby byla pohledávka předmětem exekučního řízení.

Změna v osobě přiznávající DPH v případě dodávek zboží s montáží
Osoby neusazené v ČR, ale registrované k české DPH, budou nově muset obecně zdaňovat dodání zboží s montáží i při prodeji českým plátcům daně.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right