Daně 

Úkony prováděné správcem daně v rámci místního šetření mohou představovat materiální zahájení daňové kontroly

Dle nedávného rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 18 Af 11/2021 překročil správce daně zákonný rámec místního šetření, když prováděl úkony, které svým charakterem a intenzitou odpovídají spíše daňové kontrole, čímž došlo k přerušení prekluzivní lhůty pro stanovení daně ještě před formálním zahájením daňové kontroly.

Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je smyslem místního šetření shromáždit předběžné informace, které bude možné následně využít v daňovém řízení. Často je přitom akcentováno, že místní šetření má sloužit právě a pouze k zajištění podkladových informací a k „mapování terénu“. Pokud naopak správce daně již fakticky zjišťuje či ověřuje okolnosti relevantní pro správné stanovení daně, vybočuje ze zákonných mezí místního šetření a provádí již úkony typické pro daňovou kontrolu, a to včetně potenciálních dopadů na běh lhůty pro stanovení daně.

V posuzovaném případě prověřoval správce daně u daňového subjektu oprávněnost uplatněného odpočtu výdajů vynaložených na podporu výzkumu a vývoje v rámci daňové kontroly, na jejímž základě doměřil daňovému subjektu daň z příjmů právnických osob včetně penále.

V čem správce daně pochybil?

Ještě před formálním zahájením daňové kontroly provedl správce daně u daňového subjektu rozsáhlé místní šetření. Tato skutečnost pak vedla k dřívějšímu přerušení lhůty pro stanovení daně (správce daně přerušení spojoval až s formálním zahájením daňové kontroly), v důsledku čehož byla správcem daně doměřena daň až po uplynutí tříleté prekluzivní lhůty pro stanovení, a tudíž nezákonně.

Z tohoto důvodu tak správce daně překročil mantinely dané zákonem, který mu ukládá, že kontrolní postup a doměření daně musí ukončit v rozmezí tří let. Daňovému subjektu tedy nemohla být daň doměřena a ten tak spor vyhrál. Znovu se tak potvrdilo, že má smysl se bránit.

Daňová kontrola dReport zpravodaj Správce daně
Daně 

Připravte se na prokazování přeshraničních transakcí

Kam směřuje trend daňových kontrol u přeshraničních plateb? Jednoznačně k prokazování naplnění podmínek pro uplatnění výhodných daňových režimů, a to nikoliv pouze formálně, ale i fakticky. Není to ojedinělý trend, různé nástroje a opatření daňových správ ve světě cílí posledních pár let na jediné – zabránit daňovým únikům a zamezit situacím, kdy jsou příjmy daněny ve státech s nižší nebo nulovou mírou zdanění. A nejjednodušší cesta vede přes kontrolu takových společností, které dané příjmy do zahraničí vyplácí. 

25. 11. 2021