Účetnictví 

Úpravy standardu IAS 12 přijaty pro použití v Evropské unii

Dne 11. srpna 2022 přijala Evropská komise pro použití v Evropské unii úpravy standardu IAS 12 Daně ze zisku pod názvem Odložená daň vztahující se k aktivům a závazkům plynoucím z jediné transakce. Datum účinnosti úprav IAS 12 v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2023 nebo později).

Úpravy standardu IAS 12 byly vydány v květnu 2021 s cílem objasnit, jak mají účetní jednotky účtovat o odložené dani u transakcí, jako jsou leasingy nebo závazky související s demontáží a odstraněním aktiva.

Úpravy standardu IAS 12 přináší další výjimku z výjimky při prvotním vykázání. Podle úprav účetní jednotka výjimku při prvotním vykázání neuplatní u transakcí, které vedou ke stejným zdanitelným a odečitatelným přechodným rozdílům. K tomu může dojít například při vykázání závazku z leasingu a příslušného aktiva z práva k užívání při aplikaci IFRS 16 Leasingy ke dni zahájení leasingu.

Účetní jednotka v těchto případech musí vykázat související odloženou daňovou pohledávku nebo závazek, přičemž na vykázání případné odložené daňové pohledávky se vztahují kritéria zpětné získatelnosti dle IAS 12.

Detailní informace o úpravách IAS 12 jsme přinesli v článku Rada IASB vydala úpravy IAS 12.

Zdroj: www.iasplus.com
IAS 12 IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right