Účetnictví 

Úřad ESMA oznámil priority pro účetní závěrky za rok 2022

Dne 28. října 2022 Evropský úřad pro cenné papíry a trhy (ESMA) oznámil prioritní otázky, na které se bude zaměřovat při posuzování účetní závěrky kótovaných společností za rok 2022.

ESMA je nezávislý úřad EU, který byl zřízen v roce 2011. Posláním ESMA je zvyšovat ochranu investorů a podporovat stabilní a dobře fungující finanční trhy v Evropské unii.

Dohledové orgány odpovědné za finanční informace v jednotlivých zemích EU sledují a přezkoumávají účetní závěrky zveřejňované emitenty cenných papírů obchodovaných na regulovaném evropském trhu, kteří sestavují své účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), a posuzují, zda jsou v souladu s IFRS a dalšími platnými požadavky na výkaznictví, včetně příslušného národního práva. V České republice je dohledovým orgánem Česká národní banka.

Priority v rámci prosazování standardů IFRS, které se týkají účetní závěrky za rok 2022 sestavené v souladu s IFRS, se zaměřují na zveřejnění informací o invazi Ruska na Ukrajinu a o klimatu. Mezi klíčové oblasti patří:

  • Otázky související s klimatem
  • Přímé finanční dopady invaze Ruska na Ukrajinu
  • Makroekonomická situace (jako výsledek souhrnu doznívajících dopadů pandemie, inflace, zvyšování úrokových sazeb, zhoršení ekonomického prostředí, geopolitických rizik a nejistoty ohledně budoucího vývoje)

Kromě priorit týkajících se účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS zveřejnil orgán ESMA také následující priority, které se týkají nefinančních výkazů za rok 2022:

  • Otázky související s klimatem
  • Zveřejnění týkající se taxonomie
  • Rozsah výkaznictví a kvalita dat

Orgán ESMA dále emitentům připomíná, že od finančního roku 2020 se roční finanční výkazy mají připravovat v souladu s Evropským jednotným elektronickým formátem (ESEF) a od finančního roku 2022 se povinnost XBRL značkování rozšiřuje i na přílohu ke konsolidovaným účetním výkazům sestaveným dle IFRS (při značkování musí být aplikovány přinejmenším prvky obsažené v Příloze II k Regulačním technickým normám pro ESEF). Bližší informace naleznete na zvláštních webových stránkách orgánu ESMA, které tyto požadavky emitentům objasňují.

ESMA a národní dohledové orgány budou sledovat a dohlížet na uplatňování požadavků IFRS stanovených v letošních prioritách, přičemž národní orgány je začlení do svých kontrol a případně přijmou nápravná opatření. ESMA bude shromažďovat údaje o tom, jak evropské kótované účetní jednotky priority uplatňovaly, a svá zjištění zveřejní v samostatné zprávě.

Celé znění veřejného prohlášení o prioritách úřadu ESMA pro účetní závěrky dle IFRS za rok 2022 je k dispozici na webových stránkách úřadu.

Zdroje: www.iasplus.com, https://www.esma.europa.eu/
ESMA Účetní závěrka IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right