Účetnictví 

Úřad ESMA vydal zprávu o činnosti dohledových orgánů v EU v roce 2021

Dne 31. března 2022 vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zprávu o prosazování aplikace účetních standardů a o regulačních aktivitách dohledových orgánů v rámci EU v roce 2021.

ESMA je nezávislým orgánem EU, který byl založen 1. ledna 2011. Jeho posláním je zlepšovat ochranu investorů a podporovat stabilní a dobře fungující finanční trhy v EU.

ESMA a dohledové orgány nad prosazováním účetních pravidel v EU pravidelně zkoumají soulad finančních informací poskytovaných emitenty cenných papírů kótovaných na regulovaných trzích s příslušným rámcem účetního výkaznictví (IFRS).

Na konci roku 2021 bylo téměř 4 200 emitentů, kteří sestavují účetní závěrku podle IFRS, přijato k obchodování na regulovaném trhu v EU. Z nich přibližně 3 500 sestavilo podle IFRS konsolidovanou účetní závěrku a přibližně 700 nekonsolidovanou účetní závěrku. V České republice bylo v roce 2021 celkem 72 emitentů, z nichž 27 sestavilo konsolidovanou a 45 nekonsolidovanou účetní závěrku podle IFRS.

V roce 2021 evropské dohledové orgány přezkoumaly účetní závěrky asi 711 emitentů, což představuje prověrku v průměru 17 % všech emitentů vykazujících podle IFRS s cennými papíry kotovanými na regulovaných trzích EU. Na základě těchto prověrek bylo přijato 250 opatření pro řešení významných odchylek od IFRS, což představuje 40% míru přijatých opatření. Hlavní nedostatky byly zjištěny v oblastech účtování o finančních nástrojích, snížení hodnoty nefinančních aktiv, sestavování a zveřejňování účetní závěrky a účtování o výnosech. Téměř 30 % opatření přijatých během roku 2021 se týkalo problematiky účtování a/nebo oceňování, zatímco 70 % souviselo pouze s otázkami zveřejňování informací.

V roce 2021 úřad ESMA spolu s dohledovými orgány v EU hodnotil úroveň souladu se standardy IFRS v oblastech, které byly určeny jako společné priority pro roční účetní závěrky za rok 2020 sestavené podle IFRS, a to na vzorku 166 účetních závěrek posuzovaných evropskými dohledovými orgány. Toto posouzení odráželo nutnost zajistit dostatečnou transparentnost s ohledem na dopady pandemie covidu-19 a bylo zaměřeno na následující oblasti:

  • aplikace IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky se zaměřením na trvání podniku, významné úsudky a nejistoty v odhadech, jakož i zveřejňování položek týkajících se covidu-19 v účetní závěrce;
  • aplikace IAS 36 Snížení hodnoty aktiv;
  • aplikace IFRS 9 Finanční nástroje a IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejňování;
  • specifické záležitosti týkající se aplikace IFRS 16 Leasingy, včetně explicitních zveřejnění ze strany nájemců, kteří použili Úpravy standardu IFRS 16 poskytující nájemcům výjimku při účtování úlev na nájemném.

Zpráva úřadu ESMA o prosazování účetních standardů a o regulačních aktivitách dohledových orgánů v oblasti účetnictví za rok 2021 (Report on En­force­ment and Reg­u­la­tory Ac­tiv­i­ties of Accounting Enforcers in 2021) je k dispozici na webových stránkách úřadu ESMA.

Zdroj: www.esma.europa.eu

ESMA IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right