Daně 

V hlášení Intrastat dojde od 1. ledna 2022 ke změnám

Podle nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky ze dne 23. srpna 2021 dojde s účinností od 1. 1. 2022 ke změnám v hlášeních Intrastatu. Nové nařízení vlády bylo zpracováno ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a nahradí stávající právní úpravu, tedy nařízení vlády č. 244/2016 Sb. Hlavním důvodem nahrazení stávající právní úpravy je rozsáhlá změna přímo použitelné právní úpravy EU v oblasti statistiky o obchodu se zbožím mezi členskými státy EU.

V první řadě dojde ke změnám terminologie vyplývajícím z nové právní úpravy EU. Nově budou místo pojmů „přijetí zboží z jiného členského státu EU“ a „odeslání zboží do jiného členského státu EU“ používány pojmy „dovoz zboží z jiného členského státu EU“ a „vývoz zboží do jiného členského státu EU“.

Zásadní změnou je rozšíření okruhu údajů, které bude nutné sbírat v souvislosti s odesláním zboží, dle nové terminologie tedy s vývozem zboží, do jiného členského státu Evropské unie. Kromě stávajících údajů o vyvezeném zboží budou zpravodajské jednotky nově povinny vykazovat také údaje o zemi původu vyváženého zboží a daňovém identifikačním čísle nebo obdobném čísle, které je používáno pro účely daně z přidané hodnoty a bylo přiděleno partnerskému subjektu v členském státě EU, kam bylo zboží vyvezeno. Okruh údajů, které je zapotřebí sbírat o zboží dováženém z jiných členských států Evropské unie, zůstane stejný. Oproti současnému stavu nedojde ani k jeho rozšíření, ani k jeho zúžení.

Dále jsou zavedeny i další drobné změny, například navýšení limitu pro souhrnné vykazování malých zásilek z 200 na 400 eur nebo vykazování množství v doplňkových měrných jednotkách zaokrouhleně na celá čísla (pokud je hodnota vyšší než jedna) a další.

Novinka v podobě zjednodušeného hlášení

Nejvýznamnější věcnou změnou v nařízení vlády je pak možnost zpravodajské jednotky vykazovat zjednodušeným způsobem, a to prostřednictvím zjednodušeného hlášení. Tento zjednodušený způsob vykazování budou moci zpravodajské jednotky využít, pokud splní následující podmínky: objem obchodu se zbožím s jinými členskými zeměmi Evropské unie v daném směru za předchozí kalendářní rok nepřesáhl 20 mil. Kč a současně zpravodajská jednotka neobchoduje s komoditami, jejichž seznam bude stanoven sdělením Českého statistického úřadu ve formě číselníku, který bude zveřejněn ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. K tomu, aby zpravodajské jednotky nesplnily podmínku zjednodušeného vykazování, tedy postačí, aby obchodovaly s některou z komodit, které budou uvedeny ve výše zmíněném sdělení Českého statistického úřadu.

Na nové požadavky plynoucí z nařízení vlády bude reagovat i aplikace taxCube, která zjednodušuje a automatizuje proces přípravy DPH reportů a hlášení Intrastat. Nástroj také umožňuje uživatelům porovnávat rozdíly mezi údaji vykazovanými v DPH reportech a v hlášeních Intrastat za jednotlivá období a reagovat tak rychle na případné dotazy správců daně nebo celního úřadu. Již v současné době nabízí možnost do evidence Intrastat vkládat daňová identifikační čísla obchodních partnerů a také zemi původu zboží, a to bez ohledu na to, zda se jedná o transakce týkající se přijetí nebo odeslání zboží. Pokud ve zdrojových datech chybí nějaké údaje, např. daňové identifikační číslo nebo váha, je možné je pomoci automatického „Vlookupu“ doplnit z jiných reportů.

Zajímají vás podrobnější informace k připravovaným změnám? Potřebujete asistenci v oblasti vykazování údajů v Intrastatu? Nebo se chcete dozvědět více o taxCube? Pak nás neváhejte kontaktovat, rádi vám pomůžeme.

Zahraniční obchod Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right