Daně 

Vládní programy ekonomické migrace a jejich současné využití

Od září 2019 jsou vládní programy ekonomické migrace sjednoceny a zjednodušeny na tři základní projekty: Program kvalifikovaný zaměstnanec, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál. Všechny tyto programy mají stejné pojítko: jsou schopny reagovat na aktuální stav trhu práce a zjednodušují a zrychlují migrační postupy. Českým společnostem přinese zařazení do jednoho z programů větší konkurenceschopnost při zaměstnávání cizinců. V současné době plní i dodatečnou funkci, která spočívá v tom, že v době, kdy české ambasády v zahraničí omezily přijímání žádostí o pracovní víza, jsou programy jedinou cestou, jak získat zahraniční pracovníky.

Pro zařazení do programu musí společnost působící v České republice splnit určité podmínky, které se liší dle typu programu. Obecně platí, že společnost musí prokázat, že má vyrovnané závazky vůči státu. Zařazením do programu společnost získá určité výhody, jako jsou například snížená administrativa či přednostní odbavení pobytových a pracovních titulů pro své budoucí zaměstnance. Veškeré programy jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a pro zařazení do nich není právní nárok.

Program klíčový a vědecký personál 

Nejvíce benefitů nabízí Program klíčový a vědecký personál, který je primárně určen pro manažery a specialisty. Společnost, která žádá o zařazení do tohoto programu, by měla splňovat určitá kritéria podle typu společnosti. Například společnost typu investor by měla působit v ČR minimálně jeden rok a měla by zaměstnávat alespoň 50 osob v ČR a 250 osob po celém světě. O zařazení do tohoto programu však může požádat i výzkumná organizace, která je zapsaná v seznamu výzkumných organizací, nebo technologická společnost, která s touto organizací uzavřela smlouvou o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Do programu lze zařadit i nově založené společnosti či společnosti typu startup, jejichž zařazení podléhá odlišným podmínkám.

Po úspěšném zařazení společnosti do programu získá zahraniční zaměstnanec přednostní termín k podání žádosti o pobytové oprávnění na příslušném zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Řízení o žádosti o vydání pobytového oprávnění poté podléhá režimu zákona o pobytu cizinců a správnímu řádu se stanovenými výjimkami. O žádosti zařazené do tohoto programu je rozhodnuto do 30 dnů (zákonná lhůta běží ode dne podání žádosti na příslušném zastupitelském úřadu) a pobytové oprávnění může být platné až na 2 roky u zaměstnanecké karty a 3 roky u karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

V současné době se hranice států Evropské unie a dalších zemí pomalu, ale jistě otevírají světu. Podávání žádostí o česká víza na českých ambasádách bylo z důvodu šíření koronaviru úplně pozastaveno, nyní se některé zastupitelské úřady znovu otevírají, a to přednostně pro účastníky výše zmíněných vládních programů.  

Ochranná opatření, jež jsou postupně vydávána Ministerstvem zdravotnictví, stanovují, které z českých ambasád budou znovu otevřeny, podle současné epidemiologické situace v daných zemích. Aktuální informace o provozu lze sledovat přímo na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, které jsou průběžně aktualizovány.

Kvóty ekonomické migrace 

Pro podávání žádostí o často využívaná povolení k dlouhodobému pobytu, jako jsou zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání, jsou od 1. září 2019 u vybraných úřadů zavedeny roční kvóty, které udávají maximální počet podaných žádostí těchto typů pobytu na daných zastupitelských úřadech. Otázkou proto zůstává, zda se tyto kvóty nebudou kvůli současné zhoršené ekonomické situaci v důsledku šíření koronaviru snižovat, neboť bude snaha chránit český pracovní trh.

Zmíněné kvóty ekonomické migrace a vládou schválené programy spolu úzce souvisí. Na zastupitelských úřadech v zemích, jako je Ukrajina, Indie, ale například i Rusko (a další), je velmi těžké, často až nemožné, získat termín k podání žádosti o pobytové oprávnění, pokud není společnost zařazena do jednoho z programů. Pro cizince, jehož společnost je zařazena do vládou schváleného programu, je proto velkou výhodou, že je mu garantován přednostní termín k podání žádosti. Například zastupitelský úřad ČR ve Lvově má roční kvótu 40 720 žádostí a z toho je celých 40 000 míst určeno uchazečům ve vládním Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

A jak je to s vládními programy v jiných zemích Evropy? 

Jednou ze zemí, která je častým cílem kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí, je Velká Británie, jež má od února 2020 nově platný tzv. Global Talent Visa program, jenž nahradil původní Tier 1 Visa. U tohoto programu je nutné nejdříve požádat ministerstvo vnitra („Home Office”) o uznání, že se jedná o klíčového pracovníka konkrétního oboru, a poté zvlášť o udělení víza. Jakmile je dané osobě schváleno uznání, je možné žádat o udělení víza nejdříve 3 měsíce před plánovanou cestou do země. Rozhodnutí o udělení víza by se pak mělo dostavit během 3 týdnů a může být uděleno až na 5 let. Je nutno podotknout, že výhodou tohoto programu je, že není stanoven maximální počet žádostí, které mohou být zařazeny do programu. Kritika tohoto programu upozorňuje na to, že se tento program zaměřuje pouze na tzv. ty nejlepší ve vědě, zdravotnictví, technice a dalších oborech, přičemž Velká Británie potřebuje vzdělané pracovníky napříč všemi úrovněmi v různých oborech. Program Global Talent Visa se zaměřuje zejména na jednotlivce, našim vládním programům je tak nejblíže tzv. General Work Visa program (Tier 2), u kterého je nutné, aby si cizinec našel zaměstnání u firmy, jež je zavedena jako licencovaný sponzor a poskytne cizinci číslo tzv. Certificate of Sponsorship. I v tomto případě je nutné požádat o vízum 3 měsíce před plánovaným startem zaměstnání. Rozhodnutí o udělení víza by mělo proběhnout v rámci 3 týdnů (v ČR 90 dní) a není uděleno na delší dobu než 5 let (v ČR max. 2 roky). Systém přijímání kvalifikované pracovní síly do Velké Británie ale čekají ještě další změny z důvodu plánovaného odchodu země z Evropské unie od ledna 2021.

Další oblíbenou destinací pro kvalifikovanou pracovní sílu z celého světa je Spolková republika Německo, která rozlišuje různé druhy získávání pobytového titulu dle kvalifikace cizince. Kvalifikovaná osoba je definovaná jako osoba s vysokoškolským vzděláním nebo odbornou kvalifikací po absolvování odborného kurzu v minimálním počtu dvou let. Bez ohledu na to, zda se jedná o vysokoškolsky vzdělanou osobu či osobu s odbornou kvalifikací, je nutno nejdříve žádat o uznání zahraniční kvalifikace příslušným úřadem. Urychlit celý proces získání pobytového titulu lze v Německu zejména v případě, že se jedná o kvalifikovaného cizince a budoucí zaměstnavatel je autorizován u cizineckého úřadu. Cizinecký úřad spolupracuje s budoucím zaměstnavatelem při vyplňování žádosti pro získání uznání zahraničního diplomu a zároveň si obstarává souhlas od úřadu práce (Bundesagentur für Arbeit). Jakmile jsou splněny všechny předpoklady kladného vyřízení žádosti, vydá cizinecký úřad tzv. předběžný souhlas. Až s tímto předběžným souhlasem je možné domluvit si schůzku pro podání žádosti na některém ze zastupitelských úřadů SRN. Tato schůzka musí proběhnout v průběhu 3 týdnů a rozhodnutí o udělení pobytového titulu trvá další 3 týdny. Povolení k pobytu je následně vydáváno maximálně na 4 roky.

Imigrační procesy nemusí být nutně administrativně náročné a zdlouhavé. Důležité je plánovat nábor cizince s předstihem a využít dostupných vládou schválených programů, které jsou určeny nejen pro manažery a specialisty, ale i pro jiné kvalifikované pracovníky.

Vládní programy Zaměstnávání cizinců dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right