COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových „covidových“ výzev

Začátkem března schválila vláda ČR dva nové programy pro podporu podniků a podnikatelů zasažených koronavirovou pandemií. Jedná se o programy COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021. Cílem těchto programů je pomoci podnikatelským subjektům s překonáním překážek spojených s koronavirovou nákazou, zmírnění dopadů těchto překážek na jejich hospodářskou situaci, zvýšení jejich likvidity a zachování podnikatelské činnosti.

COVID – Nepokryté náklady

Tento program je určen k podpoře podnikatelských subjektů, kterým z důvodu koronavirové pandemie poklesl obrat během rozhodného období o 50 % oproti stejnému období roku 2019. Rozhodným obdobím se rozumí období od 1. ledna 2021 do 28. února 2021. Podpora je pak určena na úhradu části fixních nákladů/výdajů nepokrytých příjmy či výnosy. Pokles obratu a hospodářské výsledky žadatel prokáže doložením výkazu zisku a ztráty na základě mezitímní účetní závěrky za rozhodné období.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Podnikatelské subjekty, fyzické či právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost

Na co se dotace vztahuje:

  • Nepokryté fixní náklady

Výše dotace:

  • Maximální výše podpory činí 40 mil. Kč na žadatele.
  • Podpora je poskytována do výše nevyčerpaného limitu 10 mil. eur dle Dočasného rámce Evropské komise na jeden podnik (příjemce podpory).

Míra podpory:

  • Míra podpory činí 60 % nepokrytých fixních nákladů.

Podporu z programu COVID – Nepokryté náklady nelze v rámci stejného období kombinovat s podporou z programu COVID 2021 a s kompenzačním bonusem.

COVID 2021

Tento program je určen k podpoře podnikatelských subjektů, kterým z důvodu koronavirové pandemie významně poklesly tržby z podnikatelské činnosti. Tržbami se rozumí tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb a jejich pokles za rozhodné období musí činit alespoň 50 % oproti stejnému období roku 2019. Rozhodným obdobím se rozumí období od 1. ledna 2021 do 28. února 2021. Podpora je pak určena na úhradu nezbytných provozních nákladů spojených s podnikatelskou činností.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Podnikatelské subjekty, fyzické či právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost

Na co se dotace vztahuje:

  • Náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, například osobní náklady, náklady na materiál, služby (včetně leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady

Výše dotace:

  • Výše podpory na žadatele je stanovena jako součin 500 Kč a počtu dní v rámci rozhodného období a počtu zaměstnanců v pracovním poměru (ekvivalent plných pracovních úvazků – FTE, včetně tzv. spolupracujících osob a jednatelů se smlouvou o výkonu funkce jednatele).
  • V případě počtu zaměstnanců menším než 3 (ekvivalent FTE) činí podpora na 1 den 1 500 Kč.
  • Podpora je poskytována do výše nevyčerpaného limitu 1 800 tis. eur dle Dočasného rámce Evropské komise na jeden podnik (příjemce podpory).

Podporu z programu COVID 2021 nelze v rámci stejného období kombinovat s podporou z programu COVID – Nepokryté náklady, s kompenzačním bonusem a všemi ostatními programy podpory na zmírnění dopadů pandemie covidu-19 kromě programu Antivirus.

COVID-19 Koronavirus Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021