Daně 

Vyhlášení nových výzev a zahájení příjmu žádostí o podporu v OP PIK

Na konci září bylo vyhlášeno několik výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020. Příjem žádostí o podporu byl zahájen na začátku, resp. v polovině října. Jejich bližší popis uvádíme níže.

Program Aplikace

Výzva VII programu Aplikace podporuje projekty zaměřené na realizaci činností průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucích ke konkrétním výstupům v podobě prototypů, průmyslových či užitných vzorů, ověřené technologie či softwaru.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze s podmínkou, že má projekt pozitivní vliv na životní prostředí nebo pokud je hlavním záměrem projektu spolupráce velkého podniku s malým nebo středním podnikem na konkrétním projektu.

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady (výdaje na mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků aj)
 • Výdaje na nástroje, přístroje a vybavení, a to ve formě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku po dobu řešení projektu
 • Výdaje na smluvní výzkum
 • Neinvestiční výdaje na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu
 • Výdaje na poradenské služby výzkumu a vývoje (dále jen VaV) použité výhradně pro účely projektu
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady

Výše dotace na jeden projekt:

 • 1 mil. Kč – 40 mil. Kč pro projekty bez účinné spolupráce
 • 1 mil. Kč – 80 mil. Kč pro projekty v rámci účinné spolupráce či v rámci kódu intervence 063 nebo 065 (projekt s pozitivním vlivem na životní prostředí či s hlavním záměrem spolupráce velkého podniku s malým nebo středním podnikem)

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 70 % způsobilých výdajů za celý projekt v závislosti na typu aktivity a velikosti podniku

Příjem žádostí:

 • října 2019 – 15. ledna 2020

Jedná se o kolovou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR.

Program Inovace

Výzva VII programu Inovace (Inovační projekt) je zaměřena na podporu projektů zavádějících do výroby a na trh nové nebo inovované výrobky, technologie či služby. Mezi podporované aktivity patří například činnosti produktové inovace jako posílení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, činnosti procesní inovace jako zvýšení efektivity procesu výroby či poskytování služeb.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze s podmínkou, že má předložený projekt pozitivní vliv na životní prostředí.

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na projektovou dokumentaci, včetně inženýrské činnosti
 • Výdaje na stavbu
 • Výdaje na výrobní technologie, stroje a zařízení
 • Výdaje na software a data
 • Výdaje na práva k užívání duševního vlastnictví
 • Výdaje na certifikace produktů
 • Výdaje na marketingovou inovaci

Výše dotace na jeden projekt:

 • 1 mil. Kč – 75 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 • Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 • Maximálně 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky

Příjem žádostí:

 • října 2019 – 15. ledna 2020

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR.

Program Potenciál

Výzva VI programu Potenciál podporuje projekty zaměřené na vybudování nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Podporován je nákup pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení výzkumně-vývojového centra.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze s podmínkou, že předložený projekt má pozitivní vliv na životní prostředí nebo pokud je hlavním záměrem projektu spolupráce velkého podniku s malým nebo středním podnikem na konkrétním projektu VaV.

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na dlouhodobý hmotný majetek nezbytný pro výkon činností VaV a vybavení centra VaV jako nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení; musí se však jednat o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek).
 • Dlouhodobý nehmotný majetek splňující podmínky výzvy, a to do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt

Výše dotace na jeden projekt:

 • 2 mil. Kč – 30 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro všechny typy velikostí podniků

Příjem žádostí:

 • října 2019 – 16. prosince 2019

Jedná se o kolovou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR.

Článek je součástí zpravodaje dReport – říjen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right