Daně 

Vyhlášení první plné výzvy programu HEAT

V novém Modernizačním fondu byla vyhlášena historicky první tzv. ostrá výzva v programu HEAT zaměřeném na modernizace soustav zásobování tepelnou energií. Do 1. února letošního roku bylo možné podávat předběžné registrační žádosti, na jejichž základě je aktuálně možné podávat žádosti plné v rámci aktuálně vyhlášené výzvy.

Modernizační fond představuje nový prostředek k financování ekologicky šetrných projektů v následujících až deseti letech, k čemuž je určena jeho alokace ve výši 150 mld. Kč. Jeho cílem je pomoci zemím, které zaostávají za ekonomickým výkonem vyspělých evropských států, se zvýšením podílu využívání čistých ekologických zdrojů a snižováním energetické spotřeby a skleníkových plynů. To povede k podpoře klimatu a životního prostředí, což je cílem strategie Green Deal směřující k CO2 neutrální Evropě a odklonu od uhlí.

Podpora z programu HEAT je poskytována na tzv. malé a velké projekty zaměřené na modernizaci nebo změnu palivové základny zdrojů, které jsou primárně určeny pro zásobování tepelnou energií. Jedná se konkrétně o přechod na:

 • obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
 • energetické využití odpadů (například průmyslový odpad či čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
 • elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (například elektrokotel),
 • energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem mohou být fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad, nebo vlastníci soustav zásobování tepelnou energií, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je provozována subjektem s výše uvedenou licencí.

Na co se dotace vztahuje:

 • Přímé realizační výdaje
 • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP (maximálně do výše 3 % z přímých realizačních výdajů)
 • Vícepráce
 • Propagační opatření
 • Pohledávky

Výše dotace na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory jednoho „malého“ projektu činí 15 mil. eur, u „velkého“ projektu je 15 mil. eur minimální výše podpory. Alokace pro malé projekty je stanovena na 1,4 mld. Kč, pro velké pak 5 mld. Kč.
 • Výše podpory je závislá na zohlednění tzv. alternativní investice (scénář bez veřejné podpory).

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky mimo Prahu, v Praze pak 65 %
 • Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky mimo Prahu, v Praze pak 55 %
 • Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky mimo Prahu, v Praze pak 45 %

Příjem žádostí:

 • 24. května 2021 – 14. ledna 2022
Obnovitelné zdroje energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right