Daně 

Vyhlášení prvních plných výzev programu RES+

V Modernizačním fondu byly vyhlášeny první tzv. ostré výzvy v dalším programu, tentokrát v programu RES+, zaměřeném na podporu instalace nových a modernizaci stávajících obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství. Do 1. února letošního roku bylo možné podávat předběžné registrační žádosti, na jejichž základě bude nyní možné podávat žádosti plné v rámci aktuálně vyhlášené výzvy.

Cílem Modernizačního fondu je pomoci zemím, které zaostávají za ekonomickým výkonem vyspělých evropských států, se zvýšením podílu využívání čistých ekologických zdrojů a snižováním energetické spotřeby a skleníkových plynů. Jeho alokace vychází z ceny emisních povolenek a aktuálně činí 150 mld. Kč. Proto představuje významný prostředek k financování ekologicky šetrných projektů, a to v následujících až deseti letech.

Podpora z programu RES+ je v rámci aktuálních výzev poskytována na dva typy projektů zaměřené na fotovoltaické elektrárny (FVE). Jedná se konkrétně o:

 • Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp
 • Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

V rámci projektů je možné podpořit:

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy;
 • sdružené projekty FVE, které se skládají z více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy bez společného řídicího systému;
 • projekty virtuálních elektráren skládajících se z více jednotlivých FVE a s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy se společným řídicím systémem.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem mohou být stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Na co se dotace vztahuje:

 • Přímé realizační náklady – náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem projektu
 • Náklady na odborný technický a autorský dozor a BOZP

Výše dotace na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory jednoho projektu činí 50 % celkových výdajů projektu.
 • Výše podpory je závislá na zohlednění tzv. alternativní investice (scénář bez veřejné podpory). Náklady na alternativní investici se odečítají od nákladů na realizaci projektu a výsledná částka tvoří způsobilé náklady pro výpočet maximální veřejné podpory, na které je následně uplatněna procentní míra podpory.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky mimo Prahu, v Praze pak 65 %
 • Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky mimo Prahu, v Praze pak 55 %
 • Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky mimo Prahu, v Praze pak 45 %

Příjem žádostí:

Od 12. července 2021 do 10. října 2021 pro projekty nad 1 MWp a do 15. listopadu 2021 pro projekty do 1 MWp

Obnovitelné zdroje energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right