Daně 

Vyhlášení veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura ČR vyhlásila novou výzvu zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+. V rámci veřejné soutěže se dopravní oblastí rozumí všechny druhy dopravy, tedy pozemní, vodní i letecká, a to včetně všech typů dopravních prostředků a infrastruktury.

Podpora z programu DOPRAVA 2020+ je určena pro projekty v oblasti dopravy zaměřené na rozvoj v tomto sektoru za účelem zvýšení konkurenceschopnosti, digitalizace, technologického rozvoje a zohlednění společenských potřeb. Nutným předpokladem pro získání podpory je potenciál výsledků projektů pro další uplatnění do praxe a naplnění jednoho ze čtyř cílů programu, kterými jsou:

 • Udržitelná doprava
 • Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura
 • Přístupná a interoperabilní doprava
 • Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu či územní samosprávné celky.

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady a stipendia
 • Náklady na subdodávky
 • Ostatní přímé náklady
 • Nepřímé náklady

Výše dotace na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory jednoho projektu činí 50 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 80 % celkových uznaných nákladů dle velikosti podniku a realizovaných činností

Soutěžní lhůta:

 • 15. dubna 2021 – 16. června 2021

Hodnocení bude probíhat v termínu od 17. června 2021 do 30. listopadu 2021.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Prominutí daně v souvislosti s nesplněním podmínek odpočtu na podporu odborného vzdělávání

Ministryně financí vydala dne 27. dubna 2021 další rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Tentokrát se týká daně z příjmů odpovídající daňové povinnosti vzniklé porušením podmínky doby použití majetku pro odborné vzdělávání podle § 34g odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o daních z příjmů“). 

29. 4. 2021
Daně 

Promíjení penále, úroků a nově i pokuty za opožděné podání daňového přiznání

Doměření daně správcem daně je doprovázeno vznikem povinnosti platit úroky z prodlení a často i penále, přičemž v některých případech mohou tyto sankce ve svém souhrnu samotný doměrek fakticky i převýšit. Možností, jak zmírnit sankční následky doměření daně, je institut individuálního promíjení příslušenství daně. Od 1. 1. 2021 byla navíc nově do daňového řádu zakotvena možnost prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. 

27. 4. 2021