Daně 

Vyhlášení veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

Technologická agentura ČR vyhlásila během února čtvrtou veřejnou soutěž zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Program je zaměřen na podporu projektů zaměřených na výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky s cílem zkvalitnění řízení v energetice, využití nových technologií a systémových prvků.

V rámci veřejné soutěže jsou otevřeny celkem 3 podprogramy s následující alokací:

 • Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu s alokací 75 mil. Kč
 • Podprogram 2 – Strategické energetické technologie s alokací 400 mil. Kč
 • Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy s alokací 170 mil. Kč

Nutným předpokladem pro schválení dotace je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky a výzkumné organizace.

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady
 • Náklady na subdodávky
 • Nepřímé náklady
 • Ostatní přímé náklady

Výše dotace na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory jednoho projektu v rámci podprogramu 1 činí 10 mil. Kč, v rámci dalších podprogramů není stanovena.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximální míra podpory na jeden projekt v rámci podprogramu 2 činí 60 %, v rámci dalších podprogramů pak 90 % celkových uznaných nákladů, a to dle typu uchazeče a činnosti.

Příjem návrhů projektů:

 • Do 12. května 2021

Hodnocení bude probíhat v termínu od 13. května 2021 do 31. října 2021.

Technologická agentura ČR Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Povinné náležitosti projektové dokumentace u odpočtu na výzkum a vývoj: přepjatý formalismus, nebo legitimní očekávání?

Obsahové náležitosti dokumentu s názvem „Projekt výzkumu a vývoje“ (dnes tzv. „Projektová dokumentace“) se staly předmětem celé řady sporů mezi poplatníky a správcem daně. Nejvyšším správním soudem bylo opakovaně potvrzeno, že pouze Projekty výzkumu a vývoje obsahující všechny taxativně vyjmenované náležitosti zakládají právo na uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj. Novelou zákona o daních z příjmů od 1. dubna 2019 se změnila koncepce fungování odpočtu s cílem odstranit tehdy vnímané nedostatky v zákoně a udělat odpočet jednodušší, atraktivnější a dostupnější pro větší množství poplatníků. Vláda dokonce deklarovala, že právě odpočet na výzkum a vývoj bude nejvýznamněji podporovanou formou veřejného financování firemních investic. 

30. 3. 2021
Daně 

Daňový balíček se řeší u Ústavního soudu ČR

Jak jsme vás již informovali v našich předchozích příspěvcích, v průběhu schvalovacího procesu tzv. daňového balíčku pro rok 2021 vznikly pochybnosti, zda legislativní proces proběhl ústavně předepsaným způsobem. Skupina senátorů nyní požádala Ústavní soud ČR o přezkoumání ústavnosti schvalovacího procesu tohoto zákona a navrhla jeho zrušení. Dle Ústavy České republiky totiž Ústavní soud může rozhodnout o zrušení zákona, pokud je v rozporu s ústavním pořádkem. 

23. 3. 2021