Daně 

Vyhlášení veřejné soutěže programu TREND – Nováčci

Ve středu 23. listopadu vyhlásila Technologická agentura České republiky (TA ČR) devátou veřejnou soutěž na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje programu TREND, podprogram 2 – Nováčci. Cílem programu je podpora nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity a ani nenakupovaly tyto služby od výzkumných organizací. Mezi úspěšné žadatele bude rozděleno 200 mil. Kč.

Žádat o dotaci v rámci programu mohou podniky, které v posledních 5 letech nečerpaly veřejnou podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč. Podmínkou programu je zapojení minimálně jedné výzkumné organizace, která se na nákladech projektu bude podílet minimálně 10 %.

Nutným předpokladem úspěšného projektu je dosažení určitého typu výsledku, například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod.

Na co lze získat podporu:

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, tj. např. rozšíření trhu v zahraničí, pronikání na nové trhy či posun v globálních hodnotových řetězcích, a zároveň by mělo dojít k posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru. Podpořeny budou výzkumné a vývojové projekty, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Mezi uznatelné náklady patří:

  • osobní náklady
  • náklady na subdodávky
  • ostatní přímé náklady
  • nepřímé náklady (20 % součtu vykázaných osobních a přímých nákladů)

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem mohou být všechny podniky bez ohledu na velikost (tzn. včetně velkých podniků) a bez ohledu na místo realizace projektu (tzn. včetně Prahy).
  • Podnik musí být vždy hlavním žadatelem, dalším účastníkem konsorcia může být jak další podnik, tak výzkumná organizace.

Výše dotace: Maximální výše podpory jednoho projektu činí 15 mil. Kč.

Míra podpory: Maximální míra podpory na jeden projekt činí až 80 % celkových uznatelných nákladů a je závislá na velikosti podniku a na podílu činností průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v rámci projektu.

Příjem žádostí: 24. 11. 2022 – 11. 1. 2023

Maximální délka projektu je 48 měsíců a nejzazším datem ukončení projektu je 30. 6. 2027.

Program Trend Podpora výzkumu a vývoje Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right