Daně 

Vyhlášení veřejné soutěže programu TREND

Ve středu 22. prosince 2021 vyhlásí Technologická agentura České republiky pátou soutěž programu TREND (podprogram 1 – Technologičtí lídři) na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem programu je financování projektů zaměřených na zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe. Mezi úspěšné žadatele budou rozděleny celkem 2 miliardy Kč.

Žádat o dotaci v rámci programu mohou podniky, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje (VaV) vlastními prostředky, nebo podniky, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale doposud nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Nutným předpokladem úspěšného projektu je dosažení určitého typu výsledku, například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem mohou být všechny podniky bez ohledu na velikost (tzn. včetně velkých podniků) a bez ohledu na místo realizace projektu (tzn. včetně Prahy) a výzkumné organizace.
  • Podnik musí být vždy hlavním žadatelem, dalším účastníkem konsorcia může být jak další podnik, tak výzkumná organizace.

Na co se dotace vztahuje (uznatelné náklady):

  • Osobní náklady
  • Náklady na subdodávky
  • Nepřímé náklady
  • Ostatní přímé náklady

Výše dotace na jeden projekt (hlavní žadatel může podat pouze jeden projekt):

  • Maximální výše podpory jednoho projektu činí 40 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

  • Maximální míra podpory na jeden projekt činí až 70 % celkových uznatelných nákladů.

Příjem žádostí:

Od 23. prosince 2021 do 16. února 2022.

Program Trend Podpora výzkumu a vývoje Dotace a investiční pobídky

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right