Daně 

Vyhlášení veřejné výzvy QuantERA

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila veřejnou výzvu zaměřenou na výzkum v oblasti kvantových technologií, která je určena českým partnerům mezinárodních konsorcií, jimiž mohou být jak výzkumné organizace, tak i podniky. Pro českého uchazeče pak platí pravidla vycházející z programu EPSILON (Podprogram 1 – Znalostní ekonomika), z něhož budou podpořeny české subjekty mezinárodních projektů. Celková výše podpory pro české subjekty mezinárodních projektů je pak stanovena na 1 mil. eur.

Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod., a naplnění jednoho ze dvou témat výzvy, kterými jsou:

 • Quantum Phenomena and Resources (QPR),
 • Applied Quantum Science (AQS).

V rámci mezinárodního konsorcia pak musí být výzkumné aktivity projektu zaměřeny alespoň na jednu z následujících oblastí:

 • Quantum communication,
 • Quantum simulation,
 • Quantum computation,
 • Quantum information science,
 • Quantum metrology sensing and imaging.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky všech velikostí či výzkumné organizace v mezinárodních konsorciích, která jsou složena minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady
 • Stipendia
 • Náklady na subdodávky
 • Nepřímé náklady
 • Ostatní přímé náklady (například odpisy, ochrana duševního vlastnictví, provozní náklady či cestovné)

Výše dotace na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory jednoho projektu ze strany TAČR činí 1 mil. eur, doporučená velikost projektu pak je 300 000 eur

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximální míra podpory na jeden projekt za českou stranu činí 85 % celkových způsobilých nákladů projektu, dle velikosti podniku a realizovaných činností. V případě spolupráce více českých subjektů na jednom projektu (např. česká výzkumná organizace i český podnik) platí, že dohromady lze za českou část v projektu obdržet maximálně 85 % intenzity podpory.

Příjem návrhů projektů:

 • Do 13. května 2021 je možné podávat návrhy projektů
 • Do 15. září 2021 je možné podat plnou žádost v případě úspěšného vyhodnocení návrhu projektu
Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right