Daně 

Vyhlášení veřejné výzvy QuantERA

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila veřejnou výzvu zaměřenou na výzkum v oblasti kvantových technologií, která je určena českým partnerům mezinárodních konsorcií, jimiž mohou být jak výzkumné organizace, tak i podniky. Pro českého uchazeče pak platí pravidla vycházející z programu EPSILON (Podprogram 1 – Znalostní ekonomika), z něhož budou podpořeny české subjekty mezinárodních projektů. Celková výše podpory pro české subjekty mezinárodních projektů je pak stanovena na 1 mil. eur.

Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod., a naplnění jednoho ze dvou témat výzvy, kterými jsou:

 • Quantum Phenomena and Resources (QPR),
 • Applied Quantum Science (AQS).

V rámci mezinárodního konsorcia pak musí být výzkumné aktivity projektu zaměřeny alespoň na jednu z následujících oblastí:

 • Quantum communication,
 • Quantum simulation,
 • Quantum computation,
 • Quantum information science,
 • Quantum metrology sensing and imaging.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky všech velikostí či výzkumné organizace v mezinárodních konsorciích, která jsou složena minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady
 • Stipendia
 • Náklady na subdodávky
 • Nepřímé náklady
 • Ostatní přímé náklady (například odpisy, ochrana duševního vlastnictví, provozní náklady či cestovné)

Výše dotace na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory jednoho projektu ze strany TAČR činí 1 mil. eur, doporučená velikost projektu pak je 300 000 eur

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximální míra podpory na jeden projekt za českou stranu činí 85 % celkových způsobilých nákladů projektu, dle velikosti podniku a realizovaných činností. V případě spolupráce více českých subjektů na jednom projektu (např. česká výzkumná organizace i český podnik) platí, že dohromady lze za českou část v projektu obdržet maximálně 85 % intenzity podpory.

Příjem návrhů projektů:

 • Do 13. května 2021 je možné podávat návrhy projektů
 • Do 15. září 2021 je možné podat plnou žádost v případě úspěšného vyhodnocení návrhu projektu
Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Prominutí daně v souvislosti s nesplněním podmínek odpočtu na podporu odborného vzdělávání

Ministryně financí vydala dne 27. dubna 2021 další rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Tentokrát se týká daně z příjmů odpovídající daňové povinnosti vzniklé porušením podmínky doby použití majetku pro odborné vzdělávání podle § 34g odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o daních z příjmů“). 

29. 4. 2021
Daně 

Promíjení penále, úroků a nově i pokuty za opožděné podání daňového přiznání

Doměření daně správcem daně je doprovázeno vznikem povinnosti platit úroky z prodlení a často i penále, přičemž v některých případech mohou tyto sankce ve svém souhrnu samotný doměrek fakticky i převýšit. Možností, jak zmírnit sankční následky doměření daně, je institut individuálního promíjení příslušenství daně. Od 1. 1. 2021 byla navíc nově do daňového řádu zakotvena možnost prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. 

27. 4. 2021