Daně 

Výhledy zákona o daních z příjmů do roku 2021 – uvažované významné změny v oblasti zdanění fyzických osob

Sněmovní tisk č. 572, který aktualizuje mimo jiné i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZDP“) ještě neprošel legislativním procesem a již se diskutuje další novela pro rok 2021. Připravované změny mají dle prohlášení Ministerstva financí ČR vycházet z dlouhodobého záměru Vlády ČR, podle něhož by se měl zákon o daních z příjmů zjednodušit a zbavit se velkého množství výjimek, které obsahuje. A buďme upřímní, je také třeba naplnit státní rozpočet. Z diskusí, které se na toto téma vedou, je zřejmé, že by obsahem měly být zejména změny týkající se zdanění fyzických osob s tím, že některé jsou zásadní povahy.

Prodej nemovitosti

Diskutovaným tématem je omezit osvobození u prodeje nemovité věci, ve které prodávající nemá bydliště. Jinými slovy omezení by se týkalo tzv. investičních nemovitostí, jejichž prodej se doposud zdaňoval v § 4 odst. 1 písm. b) ZDP. Doba držby potřebná pro osvobození prodeje by se měla prodloužit z 5 až na 15 let. Časový test a další podmínky, které upravují prodej nemovitosti, kde měl prodávající bydliště (tj. § 4 odst. 1 písm. a) ZDP), by měl zůstat beze změn. V této souvislosti je zajímavé zmínit související přechodné ustanovení, které by přísnější časový test pro osvobození mělo stanovit až na nemovité věci pořízené po nabytí účinnosti novely zákona. Nemovitosti pořízené do schválení novely by tak byly řešeny podle stávajících pravidel.

Osvobození příjmů plynoucích z dluhopisů vydávaných v zahraničí

Další změnou je možné zrušení osvobození úrokových příjmů pro fyzické osoby, daňové nerezidenty, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice (tzv. eurobondy). Nově by tak české firmy v pozici plátce těmto fyzickým osobám mohly srážet srážkovou daň. V této souvislosti připomínáme, že tyto příjmy obecně podléhají oznamovací povinnosti podle § 38da ZDP, která, doufejme, bude dle předchozích slibů v rámci novely taktéž zmírněna.

Příspěvek na stravování

Novela by měla také obsahovat dlouho očekávanou a diskutovanou změnu v poskytování příspěvku na stravování zaměstnavatelem. Nově by tedy kromě nepeněžního příspěvku (stravenky) mělo být zvýhodněno i poskytnutí příspěvku v peněžní formě. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu by mohl být pro zaměstnance osvobozen do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (což by pro rok 2020 mohlo činit cca 71 Kč). Peněžní příspěvek nad tento limit by se zaměstnanci zdanil jako příjem ze zaměstnání. Na straně zaměstnavatele by se mělo jednat o daňově uznatelný náklad bez hodnotového omezení.

Zrušení osvobození finančních investic

Asi nejzásadnější změnou pro investory je diskutované zrušení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a příjmů z prodeje podílů v obchodní korporaci, tj. například ve společnosti s ručením omezeným. Příjem z prodeje podílu je dosud osvobozen po 5 letech vlastnictví, přičemž příjem z prodeje cenného papíru je osvobozen již po 3 letech. Podle posledních neoficiálních informací však byl tento návrh Ministerstvem financí ČR stažen a úprava navrhována nebude.

Je tedy otázkou, v jaké formě bude novela navržena a především v jaké podobě bude schválena. Nicméně slovy Bohumila Hrabala, evidentně nás v představách Ministerstva financí ČR čeká „doba zkracování“.

Daně v nemovitostech Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right